Λογαριασμοί του Ειδικού Ταμείου

10.—(1) Οι λογαριασμοί του Ειδικού Ταμείου καταρτίζονται το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου του αμέσως επόμενου οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται και ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή.

(2) Αντίγραφο της ετήσιας κατάστασης των λογαριασμών και η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή υποβάλλονται από τη Διαχειριστική Επιτροπή στους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών.

(3) Αντίγραφα της ετήσιας κατάστασης των λογαριασμών του Ειδικού Ταμείου και της σχετικής έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή υποβάλλονται στο Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθενται από τον Υπουργό στη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.