Κατάργηση του υφιστάμενου Ταμείου

11.—(1) Το αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου υφιστάμενο Ταμείο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων του Κέντρου που λειτουργεί με βάση εσωτερικές διευθετήσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καταργείται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Τα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου υφιστάμενα ποσά σε πίστη του πιο πάνω καταργούμενου ταμείου περιέρχονται στο δυνάμει του άρθρου 3 ιδρυόμενο Ειδικό Ταμείο.

(3) Τα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου υφιστάμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις οποιασδήποτε φύσης του καταργούμενου ταμείου μεταβιβάζονται και αναλαμβάνονται, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδική πράξη μεταβίβασης ή εκχώρησης, από την πιο πάνω ημερομηνία από το δυνάμει του άρθρου 3 ιδρυόμενο Ειδικό Ταμείο.