Κανονισμοί

12. Για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς που κατατίθενται στη Βουλή για έγκριση.