ΜΕΡΟΣ IX ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Υποβολή και δημοσίευση ισολογισμού κτλ.

24.-(1) Κάθε ΑΠΙ υποβάλλει σε ηλεκτρονική μορφή στην Κεντρική Τράπεζα, εντός τεσσάρων (4) μηνών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους, την ελεγμένη ετήσια έκθεση, μαζί με υπογραμμένο αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου του εγκεκριμένου ελεγκτή:

Νοείται ότι, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να επιτρέψει την υποβολή των προαναφερθέντων εγγράφων εντός περιόδου μεγαλύτερης των τεσσάρων μηνών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους.

(2) [Καταργήθηκε].

(3) ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία δημοσιεύει, εντός έξι μηνών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους, με τέτοιο τρόπο και τύπο που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε ορίσει, τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως για το εν λόγω έτος μαζί με την έκθεση του εγκεκριμένου ελεγκτή.

(3A) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτήσει όπως:

(α) ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία δημοσιοποιεί τα στοιχεία που αναφέρονται στο ΄Ογδοο μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 περισσότερο από μία φορά το χρόνο και να θέσει προθεσμία δημοσίευσης.

(β) Τα ΑΠΙ χρησιμοποιούν συγκεκριμένα μέσα και τοποθεσίες για τις δημοσιεύσεις εκτός των οικονομικών εκθέσεων.

(γ) ΑΠΙ που αποτελούν μητρικές επιχειρήσεις δημοσιοποιούν, σε ετήσια βάση, είτε ως πλήρες κείμενο ή με αναφορές σε αντίστοιχα στοιχεία, περιγραφή της νομικής δομής και διακυβέρνησης και της οργανωτικής δομής του ομίλου του ΑΠΙ σύμφωνα με το εδάφιο (1), παράγραφοι (γ) έως (ζ) του άρθρου 4, το εδάφιο (2) του άρθρου 19 και το εδάφιο (2) του άρθρου 19ΣΤ.

(4) ΑΠΙ, εκτός από ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία, θα δημοσιεύει, με τέτοιο τρόπο και τύπο που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε ορίσει, τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως για κάθε οικονομικό έτος, που θα καλύπτουν όλες συνολικά τις εργασίες της.

Υποβολή εκθέσεων ανά χώρα

24Α.-(1) ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία δημοσιοποιεί ετησίως, αναλυτικά ανά κράτος μέλος και τρίτη χώρα στις οποίες διαθέτει εγκατάσταση, τις ακόλουθες πληροφορίες σε ενοποιημένη βάση για το οικονομικό έτος:

(α) επωνυμία/επωνυμίες, φύση δραστηριοτήτων και γεωγραφική θέση,

(β) κύκλο εργασιών,

(γ) αριθμό υπαλλήλων σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης,

(δ) κέρδη ή ζημιές προ φόρων,

(ε) φόροι επί των κερδών ή ζημιών,

(στ) εισπραχθείσες δημόσιες επιδοτήσεις.

(2) [Διαγράφηκε].

(3) Όλα τα παγκόσμια συστημικώς σημαντικά ΑΠΙ που έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία, όπως προσδιορίζονται διεθνώς, οφείλουν να  υποβάλουν στην Επιτροπή σε εμπιστευτική βάση, τις πληροφορίες των παραγράφων (δ), (ε) και (στ) του εδαφίου (1).

(4) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) ελέγχονται σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμο και δημοσιεύονται, εφόσον είναι δυνατό, ως παράρτημα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ή, όπου εφαρμόζεται, των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του ΑΠΙ.

Δημοσιοποίηση της απόδοσης των στοιχείων ενεργητικού

24Β. Τα AΠΙ που συστάθηκαν στη Δημοκρατία στην ετήσια έκθεσή τους μεταξύ των βασικών δεικτών δημοσιοποιούν την απόδοση των στοιχείων ενεργητικού, υπολογιζόμενη ως το καθαρό κέρδος τους διαιρούμενο με το συνολικό ισολογισμό.

Καταστάσεις και πληροφορίες από ΑΠΙ

25.-(1) Κάθε ΑΠΙ υποβάλλει, εντός δεκαπέντε ημερών ή εντός τέτοιας άλλης χρονικής προθεσμίας που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε ορίσει από το τέλος κάθε μήνα, πιστοποιημένη κατάσταση του ενεργητικού και παθητικού της στο τέλος του εν λόγω μήνα σε τύπο που ορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα.

(2)(α) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτεί και να συλλέγει πληροφορίες απαραίτητες ή χρήσιμες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και να απαιτεί μέσα σε ταχθείσα προθεσμία, την παροχή πληροφοριών από ΑΠΙ και από κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εμπίπτει εντός των αρμοδιοτήτων της δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και της κείμενης νομοθεσίας.

(β) Υπάλληλος ή οποιοδήποτε πρόσωπο εντεταλμένο προς λήψη πληροφοριών δυνάμει του παρόντος άρθρου λογίζεται ως δημόσιος λειτουργός κατά την έννοια της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 29, τόσο για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου όσο και για τους σκοπούς  του άρθρου 26.

(γ) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, η απαίτηση για παροχή πληροφοριών μπορεί να περιλαμβάνει την απαίτηση προς προσκόμιση, παράθεση και κατάθεση κάθε είδους γραπτών στοιχείων και πληροφοριών, περιλαμβανομένων στοιχείων που αφορούν πελάτες του ΑΠΙ και οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών εναποθηκευμένων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

(δ) Οποιοδήποτε πρόσωπο λαμβάνει ειδοποίηση για παροχή πληροφοριών δυνάμει του παρόντος άρθρου οφείλει να μην την κοινοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο και να τη χειρίζεται με πλήρη εμπιστευτικότητα.

(ε) Οποιοδήποτε πρόσωπο από το οποίο η Κεντρική Τράπεζα απαιτεί την υποβολή πληροφοριών οφείλει να συμμορφώνεται με την εν λόγω απαίτηση.

(3) Κάθε ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία δημοσιεύει, με τον τρόπο που ορίζεται σε οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας, πληροφορίες που αφορούν τη λειτουργία της, περιλαμβανομένων των στόχων και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της πολιτικής διαχείρισης των κινδύνων, ποσοτικών στοιχείων για τους κινδύνους που έχει αναλάβει, πληροφορίες σχετικά με τα ίδια της κεφάλαια, τον τρόπο υπολογισμού της κεφαλαιακής της επάρκειας και την παρακολούθηση των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, καθώς και πληροφόρηση κατά πόσο συμμορφώνεται με το δείκτη ελάχιστης κεφαλαιακής επάρκειας που ορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα δυνάμει του άρθρου 21.

Σύνδεση πιστωτικών ιδρυμάτων με Κεντρικό Φορέα

25Α. (1) [Διαγράφηκε].

(2) [Διαγράφηκε].

(3) [Διαγράφηκε].

(4) [Διαγράφηκε].

(5)(α) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαλλάσσει από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα εδάφια (2) και (2Α) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου πιστωτικό ίδρυμα που αναφέρεται στο άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε αυτόν.

Η Κεντρική Τράπεζα εκδίδει οδηγία, δυνάμει του άρθρου 41, αναφορικά με την παραχώρηση ή την ανάκληση παρεκκλίσεων.

(β) Όταν η Κεντρική Τράπεζα εφαρμόζει την παρέκκλιση της παραγράφου (α), το εδάφιο (12) του άρθρου 4, το εδάφιο (4) του άρθρου 6, τα εδάφια (1), (2), (4) και (5) του άρθρου 10Α, το εδάφιο (4Α) του άρθρου 10Γ, τα άρθρα 10Β, 10Βδις, 10Γ, 10Γδις, 10Δ, 10Ε, 10ΣΤ, 19, 19Β, 19Γ, 19Δ, 22Γ, 22Δ, 22Ε, 23, τα εδάφια (13) και (14) του άρθρου 26, το εδάφιο (1) του άρθρου 26Γ, το εδάφιο (2) του άρθρου 26Γ και το άρθρο 26Δ του παρόντος Νόμου οι διατάξεις της περί Ρυθμίσεων Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων Οδηγίας του 2014, και οι διατάξεις του περί της Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμου, εφαρμόζονται στο σύνολο, που αποτελείται από τον Κεντρικό Φορέα και τα πιστωτικά ιδρύματα που συνδέονται με αυτόν.

(6) [Διαγράφηκε].

(7) [Διαγράφηκε].

(8) [Διαγράφηκε].

(9) [Διαγράφηκε].

(10)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β) του παρόντος εδαφίου και των διατάξεων του εδαφίου (6) του άρθρου 23ΣΤ, η Κεντρική Τράπεζα δύναται, με σχετική Οδηγία της, η οποία εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 25Α και 41 του παρόντος Νόμου, να εξαιρεί από την εφαρμογή των απαιτήσεων των άρθρων 23Α, 23Β, 23Γ, 23Δ, 23ΙΕ ή/και 23ΙΣΤ του παρόντος Νόμου, τα ΑΠΙ που είναι συνδεδεμένα με Κεντρικό Φορέα και τα οποία εξαιρούνται πλήρως ή μερικώς από τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

(β) Στην περίπτωση που χορηγείται εξαίρεση, σύμφωνα με την παράγραφο (α), η Κεντρική Τράπεζα εφαρμόζει, σε ενοποιημένη βάση, τις απαιτήσεις των άρθρων 23Α, 23Β, 23Γ, 23Δ, 23Ε, 23ΙΕ ή/και 23ΙΣΤ του παρόντος Νόμου στον Κεντρικό Φορέα και στα ΑΠΙ που συνδέονται με αυτόν κατά την έννοια του  Άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

(γ) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα χορηγεί εξαίρεση στα ΑΠΙ που συνδέονται με Κεντρικό Φορέα, σύμφωνα με την παράγραφο (α), κάθε αναφορά σε όμιλο στα  άρθρα 23Α, 23Β, 23Γ, 23Δ, 23Ε, 23ΙΕ ή/και 23ΙΣΤ του παρόντος Νόμου περιλαμβάνει τον  Κεντρικό Φορέα και τα ΑΠΙ που είναι μόνιμα συνδεδεμένα με αυτόν κατά την έννοια του Άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και τις θυγατρικές τους, και κάθε αναφορά σε μητρικές επιχειρήσεις ή σε ΑΠΙ που υπόκεινται σε ενοποιημένη εποπτεία σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (7) του άρθρου 39 περιλαμβάνει τον Κεντρικό Φορέα.