Σύνδεση ΣΠΙ με Κεντρικό Φορέα

25Α. (1) ΣΠΙ που έχει συσταθεί στη Δημοκρατία δύναται να αποταθεί, μέσω του Κεντρικού Φορέα, στην Κεντρική Τράπεζα για έγκριση σύνδεσής του με τον Κεντρικό Φορέα.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα εγκρίνει τη σύνδεση ΣΠΙ με τον Κεντρικό Φορέα μόνο, εφόσον ικανοποιηθεί ότι-

(α) έχουν γίνει διευθετήσεις μεταξύ του ΣΠΙ και του Κεντρικού Φορέα όπου οι υποχρεώσεις του Κεντρικού Φορέα, περιλαμβανομένων και των υποχρεώσεων του Κεντρικού Φορέα από συμφωνίες εγγύησης των υποχρεώσεων ΣΠΙ που συνδέονται με αυτόν και οι υποχρεώσεις του ΣΠΙ καθίστανται αλληλέγγυες υποχρεώσεις, σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζει η Κεντρική Τράπεζα με οδηγία, και

(β) το ΣΠΙ τηρεί τις προϋποθέσεις σύνδεσης που καθορίζονται με οδηγία από την Κεντρική Τράπεζα.

(3) Η  Κεντρική Τράπεζα κοινοποιεί στο ενδιαφερόμενο ΣΠΙ την απόφασή της για έγκριση ή απόρριψη σύνδεσής του και την αιτιολόγηση τυχόν απόρριψης του σχετικού αιτήματος, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήψης της αίτησης ή σε περίπτωση που η αίτηση δεν είναι πλήρης ή η Κεντρική Τράπεζα απαιτήσει πρόσθετες πληροφορίες ή άλλα έγγραφα, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των απαιτούμενων πληροφοριών ή άλλων εγγράφων.

(4)(α) Με την έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα της σύνδεσης ΣΠΙ με τον Κεντρικό Φορέα, η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει το ΣΠΙ για οποιεσδήποτε απαλλαγές από την εφαρμογή των απαιτήσεων που ορίζονται στο Δεύτερο έως Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

(β) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να καθορίσει με οδηγία που εκδίδει δυνάμει του άρθρου 41, τυχόν απαλλαγές σε ένα ή περισσότερα ΣΠΙ εγκατεστημένα στη Δημοκρατία, που είναι μόνιμα συνδεδεμένα με τον Κεντρικό Φορέα, ο οποίος τα εποπτεύει, από την εφαρμογή των απαιτήσεων που ορίζονται στο δεύτερο έως όγδοο μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 καθώς και από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου κρίνει σκόπιμο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που παρατίθενται στο Άρθρο 10 του εν λόγω Κανονισμού.

(5)(α) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαλλάσσει από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα εδάφια (2) και (2Α) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου πιστωτικό ίδρυμα που αναφέρεται στο άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε αυτόν.

Η Κεντρική Τράπεζα εκδίδει οδηγία, δυνάμει του άρθρου 41, αναφορικά με την παραχώρηση ή την ανάκληση παρεκκλίσεων.

(β) Όταν η Κεντρική Τράπεζα εφαρμόζει την παρέκκλιση της παραγράφου (α), το εδάφιο (12) του άρθρου 4, το εδάφιο (4) του άρθρου 6, τα εδάφια (1), (2), (4) και (5) του άρθρου 10Α, το εδάφιο (4Α) του άρθρου 10Γ, τα άρθρα 10Β, 10Βδις, 10Γ, 10Γδις, 10Δ, 10Ε, 10ΣΤ, 19, 19Β, 19Γ, 19Δ,  22Β, 22Γ, 22Δ, 22Ε, 23, τα εδάφια (13) και (14) του άρθρου 26, το εδάφιο (1) του άρθρου 26Γ, το εδάφιο (2) του άρθρου 26Γ και το άρθρο 26Δ του παρόντος Νόμου οι διατάξεις της περί Ρυθμίσεων Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων Οδηγίας του 2014, και οι διατάξεις του περί της Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμου, εφαρμόζονται στο σύνολο, που αποτελείται από τον Κεντρικό Φορέα και τα ΣΠΙ που συνδέονται με αυτόν.

(6) ΣΠΙ συνδεδεμένο με τον Κεντρικό Φορέα καταθέτει όλα τα ρευστά διαθέσιμά του με τον Κεντρικό Φορέα εκτός αν η Κεντρική Τράπεζα χορηγήσει προηγουμένως γραπτή έγκριση για κατάθεση ρευστών διαθεσίμων σε πιστωτικό ίδρυμα άλλο από τον Κεντρικό Φορέα με οποιουδήποτε όρους η ίδια κρίνει σκόπιμο να επιβάλει.

(7) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (4), η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτεί δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 25 από ΣΠΙ το οποίο είναι συνδεδεμένο με τον Κεντρικό Φορέα να υποβάλλει κατά περιόδους ή οποτεδήποτε ζητηθεί οποιεσδήποτε πληροφορίες και εντός τέτοιας χρονικής προθεσμίας που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε ορίσει.

(8) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ανακαλέσει τη σύνδεση ΣΠΙ με τον Κεντρικό Φορέα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) το ΣΠΙ αιτείται την ανάκληση της σύνδεσής του με τον Κεντρικό Φορέα,

(β) έχει ξεκινήσει διαδικασία εκκαθάρισης του ΣΠΙ ή του Κεντρικού Φορέα,

(γ) το ΣΠΙ παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου ή οποιασδήποτε Οδηγίας.

(9) Η Κεντρική Τράπεζα καθορίζει με Οδηγία που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου τις προϋποθέσεις σύνδεσης και τους όρους ανάκλησης της σύνδεσης ΣΠΙ με τον Κεντρικό Φορέα, τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του Κεντρικού Φορέα έναντι των ΣΠΙ που συνδέονται με αυτόν.

(10)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β) του παρόντος εδαφίου και των διατάξεων του άρθρου 23ΣΤ(6), η Κεντρική Τράπεζα δύναται να εξαιρεί, από την εφαρμογή των απαιτήσεων των άρθρων 23Α έως 23Ζ του παρόντος Νόμου, τα ΣΠΙ που είναι συνδεδεμένα με τον Κεντρικό Φορέα και τα οποία εξαιρούνται πλήρως ή μερικώς από τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, με σχετική τροποποίηση της Οδηγίας προς τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα και τον Κεντρικό Φορέα για τη Σύνδεση Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων με Κεντρικό Φορέα η οποία εκδόθηκε δυνάμει των άρθρων 25Α και 41 του παρόντος Νόμου.

(β) Στην περίπτωση που χορηγείται εξαίρεση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α), η Κεντρική Τράπεζα εφαρμόζει τις απαιτήσεις των άρθρων 23Α έως 23Ζ του παρόντος Νόμου στον Κεντρικό Φορέα και στα ΣΠΙ που συνδέονται με αυτόν κατά την έννοια του  Άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σε ενοποιημένη βάση.

(γ) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα χορηγεί εξαίρεση στα ΣΠΙ δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α), κάθε αναφορά σε όμιλο στα  άρθρα 23Α έως 23Δ και 23ΙΔ   του παρόντος Νόμου περιλαμβάνει τον  Κεντρικό Φορέα και τα ΣΠΙ που είναι μόνιμα συνδεδεμένα με αυτόν κατά την έννοια του Άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και τις θυγατρικές τους, και κάθε αναφορά σε μητρικές επιχειρήσεις ή σε ΑΠΙ που υπόκεινται σε ενοποιημένη εποπτεία σύμφωνα με το άρθρο 39(7) περιλαμβάνει τον Κεντρικό Φορέα.