Καταστάσεις και πληροφορίες από ΑΠΙ

25.-(1) Κάθε ΑΠΙ υποβάλλει, εντός δεκαπέντε ημερών ή εντός τέτοιας άλλης χρονικής προθεσμίας που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε ορίσει από το τέλος κάθε μήνα, πιστοποιημένη κατάσταση του ενεργητικού και παθητικού της στο τέλος του εν λόγω μήνα σε τύπο που ορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα.

(2)(α) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτεί και να συλλέγει πληροφορίες απαραίτητες ή χρήσιμες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και να απαιτεί μέσα σε ταχθείσα προθεσμία, την παροχή πληροφοριών από ΑΠΙ και από κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εμπίπτει εντός των αρμοδιοτήτων της δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και της κείμενης νομοθεσίας.

(β) Υπάλληλος ή οποιοδήποτε πρόσωπο εντεταλμένο προς λήψη πληροφοριών δυνάμει του παρόντος άρθρου λογίζεται ως δημόσιος λειτουργός κατά την έννοια της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 29, τόσο για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου όσο και για τους σκοπούς  του άρθρου 26.

(γ) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, η απαίτηση για παροχή πληροφοριών μπορεί να περιλαμβάνει την απαίτηση προς προσκόμιση, παράθεση και κατάθεση κάθε είδους γραπτών στοιχείων και πληροφοριών, περιλαμβανομένων στοιχείων που αφορούν πελάτες του ΑΠΙ και οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών εναποθηκευμένων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

(δ) Οποιοδήποτε πρόσωπο λαμβάνει ειδοποίηση για παροχή πληροφοριών δυνάμει του παρόντος άρθρου οφείλει να μην την κοινοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο και να τη χειρίζεται με πλήρη εμπιστευτικότητα.

(ε) Οποιοδήποτε πρόσωπο από το οποίο η Κεντρική Τράπεζα απαιτεί την υποβολή πληροφοριών οφείλει να συμμορφώνεται με την εν λόγω απαίτηση.

(3) Κάθε ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία δημοσιεύει, με τον τρόπο που ορίζεται σε οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας, πληροφορίες που αφορούν τη λειτουργία της, περιλαμβανομένων των στόχων και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της πολιτικής διαχείρισης των κινδύνων, ποσοτικών στοιχείων για τους κινδύνους που έχει αναλάβει, πληροφορίες σχετικά με τα ίδια της κεφάλαια, τον τρόπο υπολογισμού της κεφαλαιακής της επάρκειας και την παρακολούθηση των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, καθώς και πληροφόρηση κατά πόσο συμμορφώνεται με το δείκτη ελάχιστης κεφαλαιακής επάρκειας που ορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα δυνάμει του άρθρου 21.