Σύνδεση πιστωτικών ιδρυμάτων με Κεντρικό Φορέα

25Α. (1) [Διαγράφηκε].

(2) [Διαγράφηκε].

(3) [Διαγράφηκε].

(4) [Διαγράφηκε].

(5)(α) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαλλάσσει από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα εδάφια (2) και (2Α) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου πιστωτικό ίδρυμα που αναφέρεται στο άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε αυτόν.

Η Κεντρική Τράπεζα εκδίδει οδηγία, δυνάμει του άρθρου 41, αναφορικά με την παραχώρηση ή την ανάκληση παρεκκλίσεων.

(β) Όταν η Κεντρική Τράπεζα εφαρμόζει την παρέκκλιση της παραγράφου (α), το εδάφιο (12) του άρθρου 4, το εδάφιο (4) του άρθρου 6, τα εδάφια (1), (2), (4) και (5) του άρθρου 10Α, το εδάφιο (4Α) του άρθρου 10Γ, τα άρθρα 10Β, 10Βδις, 10Γ, 10Γδις, 10Δ, 10Ε, 10ΣΤ, 19, 19Β, 19Γ, 19Δ, 22Γ, 22Δ, 22Ε, 23, τα εδάφια (13) και (14) του άρθρου 26, το εδάφιο (1) του άρθρου 26Γ, το εδάφιο (2) του άρθρου 26Γ και το άρθρο 26Δ του παρόντος Νόμου οι διατάξεις της περί Ρυθμίσεων Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων Οδηγίας του 2014, και οι διατάξεις του περί της Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμου, εφαρμόζονται στο σύνολο, που αποτελείται από τον Κεντρικό Φορέα και τα πιστωτικά ιδρύματα που συνδέονται με αυτόν.

(6) [Διαγράφηκε].

(7) [Διαγράφηκε].

(8) [Διαγράφηκε].

(9) [Διαγράφηκε].

(10)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β) του παρόντος εδαφίου και των διατάξεων του εδαφίου (6) του άρθρου 23ΣΤ, η Κεντρική Τράπεζα δύναται, με σχετική Οδηγία της, η οποία εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 25Α και 41 του παρόντος Νόμου, να εξαιρεί από την εφαρμογή των απαιτήσεων των άρθρων 23Α, 23Β, 23Γ, 23Δ, 23ΙΕ ή/και 23ΙΣΤ του παρόντος Νόμου, τα ΑΠΙ που είναι συνδεδεμένα με Κεντρικό Φορέα και τα οποία εξαιρούνται πλήρως ή μερικώς από τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

(β) Στην περίπτωση που χορηγείται εξαίρεση, σύμφωνα με την παράγραφο (α), η Κεντρική Τράπεζα εφαρμόζει, σε ενοποιημένη βάση, τις απαιτήσεις των άρθρων 23Α, 23Β, 23Γ, 23Δ, 23Ε, 23ΙΕ ή/και 23ΙΣΤ του παρόντος Νόμου στον Κεντρικό Φορέα και στα ΑΠΙ που συνδέονται με αυτόν κατά την έννοια του  Άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

(γ) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα χορηγεί εξαίρεση στα ΑΠΙ που συνδέονται με Κεντρικό Φορέα, σύμφωνα με την παράγραφο (α), κάθε αναφορά σε όμιλο στα  άρθρα 23Α, 23Β, 23Γ, 23Δ, 23Ε, 23ΙΕ ή/και 23ΙΣΤ του παρόντος Νόμου περιλαμβάνει τον  Κεντρικό Φορέα και τα ΑΠΙ που είναι μόνιμα συνδεδεμένα με αυτόν κατά την έννοια του Άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και τις θυγατρικές τους, και κάθε αναφορά σε μητρικές επιχειρήσεις ή σε ΑΠΙ που υπόκεινται σε ενοποιημένη εποπτεία σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (7) του άρθρου 39 περιλαμβάνει τον Κεντρικό Φορέα.