Σύνδεση ΣΠΙ με Κεντρικό Φορέα

25Α. (1) ΣΠΙ που έχει συσταθεί στη Δημοκρατία δύναται να αποταθεί, μέσω του Κεντρικού Φορέα, στην Κεντρική Τράπεζα για έγκριση σύνδεσής του με τον Κεντρικό Φορέα.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα εγκρίνει τη σύνδεση ΣΠΙ με τον Κεντρικό Φορέα μόνο, εφόσον ικανοποιηθεί ότι-

(α) έχουν γίνει διευθετήσεις μεταξύ του ΣΠΙ και του Κεντρικού Φορέα όπου οι υποχρεώσεις του Κεντρικού Φορέα, περιλαμβανομένων και των υποχρεώσεων του Κεντρικού Φορέα από συμφωνίες εγγύησης των υποχρεώσεων ΣΠΙ που συνδέονται με αυτόν και οι υποχρεώσεις του ΣΠΙ καθίστανται αλληλέγγυες υποχρεώσεις, σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζει η Κεντρική Τράπεζα με οδηγία, και

(β) το ΣΠΙ τηρεί τις προϋποθέσεις σύνδεσης που καθορίζονται με οδηγία από την Κεντρική Τράπεζα.

(3) Η  Κεντρική Τράπεζα κοινοποιεί στο ενδιαφερόμενο ΣΠΙ την απόφασή της για έγκριση ή απόρριψη σύνδεσής του και την αιτιολόγηση τυχόν απόρριψης του σχετικού αιτήματος, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήψης της αίτησης ή σε περίπτωση που η αίτηση δεν είναι πλήρης ή η Κεντρική Τράπεζα απαιτήσει πρόσθετες πληροφορίες ή άλλα έγγραφα, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των απαιτούμενων πληροφοριών ή άλλων εγγράφων.

(4) Με την έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα της σύνδεσης ΣΠΙ με τον Κεντρικό Φορέα-

(α) η φερεγγυότητα και η ρευστότητα του Κεντρικού Φορέα και του ΣΠΙ υπόκεινται σε εποπτεία από την Κεντρική Τράπεζα βάσει ενοποιημένων λογαριασμών του Κεντρικού Φορέα και όλων των ΣΠΙ που συνδέονται με Κεντρικό Φορέα, και

(β) το ΣΠΙ συμμορφώνεται με τις οδηγίες που εκδίδονται από τον Κεντρικό Φορέα προς τα ΣΠΙ που συνδέονται με αυτόν.

(5)(α) ΣΠΙ συνδεδεμένο με τον Κεντρικό Φορέα απαλλάσσεται από την υποχρέωση εφαρμογής σε ατομική βάση των απαιτήσεων που ορίζονται στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 19 και στα άρθρα 19Α και 23 του παρόντος Νόμου.

(β) Ο Κεντρικός Φορέας και τα ΣΠΙ που συνδέονται με τον Κεντρικό Φορέα συμμορφώνονται σε ενοποιημένη βάση με τις απαιτήσεις του Νόμου που αναφέρονται στην παράγραφο (α).

(6) ΣΠΙ συνδεδεμένο με τον Κεντρικό Φορέα καταθέτει όλα τα ρευστά διαθέσιμά του με τον Κεντρικό Φορέα εκτός αν η Κεντρική Τράπεζα χορηγήσει προηγουμένως γραπτή έγκριση για κατάθεση ρευστών διαθεσίμων σε πιστωτικό ίδρυμα άλλο από τον Κεντρικό Φορέα με οποιουδήποτε όρους η ίδια κρίνει σκόπιμο να επιβάλει.

(7) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (4), η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτεί δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 25 από ΣΠΙ το οποίο είναι συνδεδεμένο με τον Κεντρικό Φορέα να υποβάλλει κατά περιόδους ή οποτεδήποτε ζητηθεί οποιεσδήποτε πληροφορίες και εντός τέτοιας χρονικής προθεσμίας που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε ορίσει.

(8) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ανακαλέσει τη σύνδεση ΣΠΙ με τον Κεντρικό Φορέα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) το ΣΠΙ αιτείται την ανάκληση της σύνδεσής του με τον Κεντρικό Φορέα,

(β) έχει ξεκινήσει διαδικασία εκκαθάρισης του ΣΠΙ ή του Κεντρικού Φορέα,

(γ) το ΣΠΙ παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου ή οποιασδήποτε Οδηγίας.

(9) Η Κεντρική Τράπεζα καθορίζει με Οδηγία που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου τις προϋποθέσεις σύνδεσης και τους όρους ανάκλησης της σύνδεσης ΣΠΙ με τον Κεντρικό Φορέα, τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του Κεντρικού Φορέα έναντι των ΣΠΙ που συνδέονται με αυτόν.