Καταστάσεις και πληροφορίες από τράπεζες

25.-(1) Κάθε τράπεζα υποβάλλει, εντός δεκαπέντε ημερών ή εντός τέτοιας μεγαλύτερης χρονικής προθεσμίας που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε ορίσει από το τέλος κάθε μήνα, πιστοποιημένη κατάσταση του ενεργητικού και παθητικού της στο τέλος του εν λόγω μήνα σε τύπο που ορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ζητήσει από τράπεζα να υποβάλλει κατά περιόδους ή οποτεδήποτε της ζητηθεί οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες και εντός τέτοιας χρονικής προθεσμίας που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε ορίσει.