Δημοσιοποίηση της απόδοσης των στοιχείων ενεργητικού

24Β. Τα AΠΙ που συστάθηκαν στη Δημοκρατία στην ετήσια έκθεσή τους μεταξύ των βασικών δεικτών δημοσιοποιούν την απόδοση των στοιχείων ενεργητικού, υπολογιζόμενη ως το καθαρό κέρδος τους διαιρούμενο με το συνολικό ισολογισμό.