Υποβολή εκθέσεων ανά χώρα

24Α.-(1) ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία δημοσιοποιεί ετησίως, αναλυτικά ανά κράτος μέλος και τρίτη χώρα στις οποίες διαθέτει εγκατάσταση, τις ακόλουθες πληροφορίες σε ενοποιημένη βάση για το οικονομικό έτος:

(α) επωνυμία/επωνυμίες, φύση δραστηριοτήτων και γεωγραφική θέση,

(β) κύκλο εργασιών,

(γ) αριθμό υπαλλήλων σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης,

(δ) κέρδη ή ζημιές προ φόρων,

(ε) φόροι επί των κερδών ή ζημιών,

(στ) εισπραχθείσες δημόσιες επιδοτήσεις.

(2) [Διαγράφηκε].

(3) Όλα τα παγκόσμια συστημικώς σημαντικά ΑΠΙ που έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία, όπως προσδιορίζονται διεθνώς, οφείλουν να  υποβάλουν στην Επιτροπή σε εμπιστευτική βάση, τις πληροφορίες των παραγράφων (δ), (ε) και (στ) του εδαφίου (1).

(4) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) ελέγχονται σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμο και δημοσιεύονται, εφόσον είναι δυνατό, ως παράρτημα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ή, όπου εφαρμόζεται, των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του ΑΠΙ.