Υποβολή και δημοσίευση ισολογισμού κτλ.

24.-(1) Κάθε ΑΠΙ υποβάλλει σε ηλεκτρονική μορφή στην Κεντρική Τράπεζα, εντός τεσσάρων (4) μηνών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους, την ελεγμένη ετήσια έκθεση, μαζί με υπογραμμένο αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου του εγκεκριμένου ελεγκτή:

Νοείται ότι, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να επιτρέψει την υποβολή των προαναφερθέντων εγγράφων εντός περιόδου μεγαλύτερης των τεσσάρων μηνών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους.

(2) [Καταργήθηκε].

(3) ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία δημοσιεύει, εντός έξι μηνών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους, με τέτοιο τρόπο και τύπο που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε ορίσει, τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως για το εν λόγω έτος μαζί με την έκθεση του εγκεκριμένου ελεγκτή.

(3A) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτήσει όπως:

(α) ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία δημοσιοποιεί τα στοιχεία που αναφέρονται στο ΄Ογδοο μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 περισσότερο από μία φορά το χρόνο και να θέσει προθεσμία δημοσίευσης.

(β) Τα ΑΠΙ χρησιμοποιούν συγκεκριμένα μέσα και τοποθεσίες για τις δημοσιεύσεις εκτός των οικονομικών εκθέσεων.

(γ) ΑΠΙ που αποτελούν μητρικές επιχειρήσεις δημοσιοποιούν, σε ετήσια βάση, είτε ως πλήρες κείμενο ή με αναφορές σε αντίστοιχα στοιχεία, περιγραφή της νομικής δομής και διακυβέρνησης και της οργανωτικής δομής του ομίλου του ΑΠΙ σύμφωνα με το εδάφιο (1), παράγραφοι (γ) έως (ζ) του άρθρου 4, το εδάφιο (2) του άρθρου 19 και το εδάφιο (2) του άρθρου 19ΣΤ.

(4) ΑΠΙ, εκτός από ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία, θα δημοσιεύει, με τέτοιο τρόπο και τύπο που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε ορίσει, τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως για κάθε οικονομικό έτος, που θα καλύπτουν όλες συνολικά τις εργασίες της.