Υποβολή και δημοσίευση ισολογισμού κτλ.

24.-(1) Κάθε ΑΠΙ υποβάλλει σε ηλεκτρονική μορφή στην Κεντρική Τράπεζα, εντός τεσσάρων (4) μηνών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους, την ελεγμένη ετήσια έκθεση, μαζί με υπογραμμένο αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου του εγκεκριμένου ελεγκτή:

Νοείται ότι, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να επιτρέψει την υποβολή των προαναφερθέντων εγγράφων εντός περιόδου μεγαλύτερης των τεσσάρων μηνών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους.

(2) [Καταργήθηκε].

(3) ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία δημοσιεύει, εντός έξι μηνών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους, με τέτοιο τρόπο και τύπο που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε ορίσει, τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως για το εν λόγω έτος μαζί με την έκθεση του εγκεκριμένου ελεγκτή.

(4) ΑΠΙ, εκτός από ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία, θα δημοσιεύει, με τέτοιο τρόπο και τύπο που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε ορίσει, τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως για κάθε οικονομικό έτος, που θα καλύπτουν όλες συνολικά τις εργασίες της.