Συνεργασία με την ΕΑΤ

23ΙΘ.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα συνεργάζεται με την ΕΑΤ για τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος Νόμου που αφορούν την ανάκαμψη και εξυγίανση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1093/2010.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα παρέχει χωρίς καθυστέρηση στην ΕΑΤ όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να επιτελέσει το έργο της, σύμφωνα με το Άρθρο 35 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.