Ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών

23ΙΗ.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα ανταλλάσσει εμπιστευτικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων ανάκαμψης, με τις σχετικές αρχές τρίτων χωρών μόνον εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Οι εν λόγω αρχές τρίτων χωρών υπόκεινται σε απαιτήσεις και πρότυπα επαγγελματικού απορρήτου που θεωρούνται τουλάχιστον ισοδύναμα, κατά την άποψη της Κεντρικής Τράπεζας και των άλλων εμπλεκόμενων αρμόδιων αρχών, με αυτά που επιβάλλονται σύμφωνα με το Άρθρο 84 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ:

Νοείται ότι, στο βαθμό που η ανταλλαγή πληροφοριών αφορά προσωπικά δεδομένα, ο χειρισμός και η διαβίβαση αυτών των προσωπικών δεδομένων σε αρχές τρίτων χωρών διέπονται από τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο, και το εφαρμοστέο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί προστασίας των δεδομένων·

(β) οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση, από τις σχετικές αρχές τρίτων χωρών, των περί εξυγίανσης καθηκόντων τους βάσει της εθνικής νομοθεσίας τα οποία είναι συγκρίσιμα με εκείνα που προβλέπονται στην Οδηγία 2014/59/ΕΕ και, με την επιφύλαξη της παραγράφου (α), δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.

(2) Σε περίπτωση όπου εμπιστευτικές πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος μέλος, η Κεντρική Τράπεζα δεν  αποκαλύπτει αυτές τις πληροφορίες στις σχετικές αρχές τρίτων χωρών, εκτός εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η σχετική αρχή του κράτους μέλους από το οποίο προήλθαν οι πληροφορίες, εφεξής «η αρχή προέλευσης», συμφωνεί για την εν λόγω αποκάλυψη· και

(β) οι πληροφορίες αποκαλύπτονται μόνο για τους σκοπούς που έδωσε την άδειά της η αρχή προέλευσης.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι πληροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικές εφόσον υπόκεινται σε απαιτήσεις εμπιστευτικότητας δυνάμει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.