Ρυθμίσεις συνεργασίας με τις αρχές τρίτων χωρών

23ΙΖ.-(1)(α) Η Κεντρική Τράπεζα συνάπτει μη δεσμευτικές ρυθμίσεις συνεργασίας  στο πλαίσιο ρυθμίσεων που συνάπτει η ΕΑΤ με τις ακόλουθες σχετικές αρχές τρίτων χωρών:

(i) Τις σχετικές αρχές της τρίτης χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η μητρική ενός ΑΠΙ και τουλάχιστον ακόμη ενός θυγατρικού πιστωτικού ιδρύματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

(ii) τη σχετική αρχή τρίτης χώρας όπου είναι εγκατεστημένο πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στη Δημοκρατία δυνάμει άδειας που έλαβε από την Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με το άρθρο 4, νοουμένου ότι το πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί υποκατάστημα τουλάχιστον σε ακόμη ένα κράτος-μέλος·

(iii) σε περιπτώσεις που η μητρική επιχείρηση ενός ΑΠΙ το οποίο είναι θυγατρική ή σημαντικό υποκατάστημα στη Δημοκρατία, έχει επίσης ένα ή περισσότερα θυγατρικά πιστωτικά ιδρύματα σε τρίτες χώρες, με τις σχετικές αρχές των τρίτων χωρών όπου είναι εγκατεστημένα αυτά τα θυγατρικά πιστωτικά ιδρύματα·

(iv) σε περιπτώσεις που ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία έχει θυγατρικό πιστωτικό ίδρυμα ή σημαντικό υποκατάστημα σε άλλο κράτος μέλος και ένα ή περισσότερα υποκαταστήματα σε μία ή περισσότερες τρίτες χώρες, με τις σχετικές αρχές των τρίτων χωρών όπου είναι εγκατεστημένα αυτά τα υποκαταστήματα.

(β) Το παρόν άρθρο δεν εμποδίζει την Κεντρική Τράπεζα να συνάπτει διμερείς ή πολυμερείς ρυθμίσεις με τρίτες χώρες, σύμφωνα με το Άρθρο 33 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα γνωστοποιεί στην ΕΑΤ οποιεσδήποτε ρυθμίσεις συνεργασίας έχει συνάψει σύμφωνα με το παρόν άρθρο.