Σχέδια εξυγίανσης ομίλου

23ΙΣΤ. Κατά τη διαδικασία λήψης κοινής απόφασης σε σχέση με την κατάρτιση και διατήρηση σχεδίων εξυγίανσης ομίλου, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να παρέχει τις απόψεις της στην αρχή εξυγίανσης και στις άλλες εμπλεκόμενες αρχές εξυγίανσης και σε περίπτωση όπου δεν λαμβάνεται κοινή απόφαση κατά την τετράμηνη περίοδο συμβιβασμού κατά την έννοια που αποδίδεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, εκφράζει τυχόν επιφυλάξεις.