Πληροφορίες προς την αρχή εξυγίανσης για τους σκοπούς των σχεδίων εξυγίανσης

23ΙΕ.-(1)(α) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να παρέχει στην αρχή εξυγίανσης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την κατάρτιση και την εφαρμογή των σχεδίων εξυγίανσης.

(β) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων πληροφοριών, τις πληροφορίες και την ανάλυση που καθορίζονται στο  Τμήμα Β του Παραρτήματος της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα, ενεργώντας ως αρμόδια αρχή, συνεργάζεται  με την αρχή εξυγίανσης και με άλλες σχετικές αρχές εξυγίανσης, προκειμένου να επαληθεύσει αν είναι ήδη διαθέσιμες κάποιες ή όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1). Εάν οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες, η Κεντρική Τράπεζα τις παρέχει στην αρχή εξυγίανσης και στις άλλες σχετικές αρχές εξυγίανσης.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει την αρχή εξυγίανσης για οποιαδήποτε ουσιαστική μεταβολή στη νομική ή οργανωτική δομή του ΑΠΙ ή στις επιχειρηματικές δραστηριότητές του ή στην οικονομική του θέση, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα του σχεδίου εξυγίανσης και η οποία καθιστά αναγκαία την αναθεώρηση ή επικαιροποίηση του σχεδίου.