Δημοσιοποίηση συμφωνίας ενδοομιλικής στήριξης

23ΙΔ.-(α) Τα ΑΠΙ τα οποία ανήκουν σε όμιλο δημοσιοποιούν κατά πόσον έχουν συνάψει συμφωνία παροχής οικονομικής στήριξης ομίλου σύμφωνα με το άρθρο 23Ζ και δημοσιοποιούν περιγραφή των γενικών όρων κάθε τέτοιας συμφωνίας και των επωνυμιών των οντοτήτων ομίλου που αποτελούν μέρη της συμφωνίας, και επικαιροποιούν τις εν λόγω πληροφορίες τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

(β) Για τους σκοπούς της δημοσιοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο (α), εφαρμόζονται τα Άρθρα 431 έως 434 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.