Δικαίωμα εναντίωσης της Κεντρικής Τράπεζας

23ΙΓ.-(1)(α) Πριν από την παροχή στήριξης στο πλαίσιο συμφωνίας οικονομικής στήριξης ομίλου, το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ που προτίθεται να παράσχει οικονομική στήριξη σε οντότητα του ομίλου γνωστοποιεί την πρόθεσή του-

(i) Στην Κεντρική Τράπεζα ως την αρμόδια αρχή του· και

(ii) κατά περίπτωση, στην αρχή ενοποιημένης εποπτείας, εάν πρόκειται για αρχή διαφορετική από αυτές που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) και (iii)· και

(iii) στην αρμόδια αρχή της οντότητας του ομίλου που λαμβάνει την οικονομική στήριξη, εάν πρόκειται για αρχή διαφορετική από αυτές που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) και (ii)· και

(iv) στην ΕΑΤ.

(β) Η σχετική γνωστοποίηση περιλαμβάνει την αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού οργάνου σύμφωνα με το άρθρο 23ΙΒ και τις λεπτομέρειες της προτεινόμενης οικονομικής στήριξης, συμπεριλαμβανομένου αντιγράφου της συμφωνίας οικονομικής στήριξης ομίλου.

(2)(α) Εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της πλήρους γνωστοποίησης, η Κεντρική Τράπεζα, όταν ενεργεί ως η αρμόδια αρχή του ΑΠΙ που παρέχει την οικονομική στήριξη, δύναται να συμφωνήσει για την παροχή της οικονομικής στήριξης, ή να την απαγορεύσει ή περιορίσει εάν κρίνει ότι δεν πληρούνται οι όροι της οικονομικής στήριξης ομίλου που θεσπίζονται στο άρθρο 23ΙΑ.

(β) Η Κεντρική Τράπεζα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αποφασίζει να απαγορεύσει ή περιορίσει την οικονομική στήριξη.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα γνωστοποιεί αμέσως την απόφασή της να χορηγήσει, απαγορεύσει ή περιορίσει την οικονομική στήριξη:

(α) στην αρχή ενοποιημένης εποπτείας·

(β) στην αρμόδια αρχή της οντότητας του ομίλου που λαμβάνει τη στήριξη· και

(γ) στην ΕΑΤ.

(4) Η Κεντρική Τράπεζα, όταν ενεργεί ως η αρχή ενοποιημένης εποπτείας, ενημερώνει αμέσως τα λοιπά μέλη του σώματος εποπτείας καθώς και τα μέλη του σώματος εξυγίανσης.

(5) Εάν η Κεντρική Τράπεζα, είτε ενεργώντας ως αρχή ενοποιημένης εποπτείας είτε ως αρμόδια αρχή του ΑΠΙ που λαμβάνει στήριξη, έχει αντιρρήσεις σχετικά με την απόφαση απαγόρευσης ή περιορισμού της οικονομικής στήριξης, δύναται εντός δύο ημερών να παραπέμψει το ζήτημα στην ΕΑΤ και να ζητήσει τη συνδρομή της σύμφωνα με το Άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

(6) Εάν η Κεντρική Τράπεζα δεν απαγορεύσει ούτε περιορίσει την παροχή οικονομικής στήριξης εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στο εδάφιο (2), ή εάν συμφωνήσει πριν από το τέλος του χρονικού αυτού διαστήματος για την παροχή της εν λόγω στήριξης, η οικονομική στήριξη δύναται να παρασχεθεί σύμφωνα με τους όρους που έχουν υποβληθεί στην Κεντρική Τράπεζα.

(7)(α) Η απόφαση του διοικητικού οργάνου του ΑΠΙ να παρέχει την οικονομική στήριξη διαβιβάζεται -

(i) Στην Κεντρική Τράπεζα· και

(ii) κατά περίπτωση, στην αρχή ενοποιημένης εποπτείας, εάν πρόκειται για αρχή διαφορετική από αυτές που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) και (iii)· και

(iii) στην αρμόδια αρχή της οντότητας του ομίλου που λαμβάνει την οικονομική στήριξη,  εάν πρόκειται για αρχή διαφορετική από αυτές που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) και (ii)· και

(iv) στην ΕΑΤ.

(β) Η Κεντρική Τράπεζα, όταν ενεργεί ως αρχή ενοποιημένης εποπτείας, ενημερώνει αμέσως τα λοιπά μέλη του σώματος εποπτείας και τα μέλη του σώματος εξυγίανσης.

(8)(α) Εάν η Κεντρική Τράπεζα περιορίσει ή απαγορεύσει την οικονομική στήριξη ομίλου σύμφωνα με το εδάφιο (2) και σε περίπτωση που το σχέδιο ανάκαμψης ομίλου βάσει του άρθρου 23Γ(5) μνημονεύει ενδοομιλική οικονομική στήριξη η αρμόδια αρχή της οντότητας του ομίλου σε σχέση με την οποία περιορίζεται ή απαγορεύεται η στήριξη, δύναται να ζητήσει από την αρχή ενοποιημένης εποπτείας να δρομολογήσει μια επαναξιολόγηση του σχεδίου ανάκαμψης ομίλου σύμφωνα με το άρθρο 23Δ ή, σε περίπτωση που το σχέδιο ανάκαμψης καταρτίζεται σε ατομική βάση, να ζητήσει από την οντότητα του ομίλου να υποβάλει αναθεωρημένο σχέδιο ανάκαμψης.

(β) Εάν η αρμόδια αρχή οντότητας ομίλου, στον οποίο ανήκει ΑΠΙ, περιορίσει ή απαγορεύσει την οικονομική στήριξη ομίλου σύμφωνα με το εδάφιο (2), και εάν το σχέδιο ανάκαμψης ομίλου βάσει του άρθρου 23Γ(5) μνημονεύει ενδοομιλική οικονομική στήριξη, η Κεντρική Τράπεζα, ως η αρμόδια αρχή του ΑΠΙ σε σχέση με το οποίο περιορίζεται ή απαγορεύεται η στήριξη, δύναται να ζητήσει από την αρχή ενοποιημένης εποπτείας να δρομολογήσει μια επαναξιολόγηση του σχεδίου ανάκαμψης ομίλου σύμφωνα με το άρθρο 23Δ ή, σε περίπτωση που το σχέδιο ανάκαμψης καταρτίζεται σε ατομική βάση, να ζητήσει από το ΑΠΙ να υποβάλει αναθεωρημένο σχέδιο ανάκαμψης.