Απόφαση για παροχή οικονομικής στήριξης

23ΙΒ.-(1)(α) Η απόφαση για παροχή ενδοομιλικής οικονομικής στήριξης στο πλαίσιο συμφωνίας, λαμβάνεται από το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ που παρέχει την οικονομική στήριξη.

(β) Η απόφαση είναι αιτιολογημένη και αναφέρει το στόχο της προτεινόμενης οικονομικής στήριξης και σε αυτήν περιλαμβάνεται επεξήγηση πώς η παροχή της οικονομικής στήριξης είναι σύμφωνη με τους όρους του άρθρου 23ΙΑ.

(2) Η απόφαση για αποδοχή ενδοομιλικής οικονομικής στήριξης στο πλαίσιο συμφωνίας, λαμβάνεται από το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ που λαμβάνει την οικονομική στήριξη.