Προϋποθέσεις για την οικονομική στήριξη ομίλου

23ΙΑ. Η οικονομική στήριξη μπορεί να παρέχεται από οντότητα του ομίλου σύμφωνα με το άρθρο 23Ζ μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Υπάρχει εύλογη προοπτική ότι η παρεχόμενη στήριξη θα αποκαταστήσει σημαντικά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οντότητα του ομίλου που λαμβάνει τη στήριξη∙

(β) η παροχή οικονομικής στήριξης στοχεύει στη διατήρηση ή την αποκατάσταση της οικονομικής σταθερότητας του  ομίλου στο σύνολό του ή οποιασδήποτε οντότητας του ομίλου και είναι προς το συμφέρον της οντότητας του ομίλου που παρέχει τη στήριξη·

(γ) η οικονομική στήριξη παρέχεται υπό όρους, συμπεριλαμβανομένης της αντιπαροχής σύμφωνα με το άρθρο 23Ζ(7)·

(δ) υπάρχει εύλογη προοπτική, βάσει των πληροφοριών που διαθέτει το διοικητικό όργανο της οντότητας του ομίλου που παρέχει την οικονομική στήριξη κατά τη στιγμή που λαμβάνεται η απόφαση παροχής της οικονομικής στήριξης, ότι η αντιπαροχή για τη στήριξη θα καταβληθεί, και εάν η στήριξη δοθεί υπό μορφή δανείου, ότι το δάνειο θα αποπληρωθεί από την οντότητα του ομίλου που λαμβάνει τη στήριξη∙ εάν η στήριξη δοθεί υπό μορφή εγγύησης ή οιασδήποτε άλλης μορφής εξασφάλισης, ισχύει ο ίδιος όρος για την υποχρέωση που προκύπτει από την επιβολή της εγγύησης ή εξασφάλισης για την αποδέκτρια οντότητα·

(ε) η παροχή της οικονομικής στήριξης δεν θέτει σε κίνδυνο τη ρευστότητα ή τη φερεγγυότητα της οντότητας του ομίλου που παρέχει τη στήριξη·

(στ) η παροχή της οικονομικής στήριξης δεν δημιουργεί απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ιδίως στο κράτος-μέλος στο οποίο βρίσκεται η οντότητα του ομίλου που παρέχει τη στήριξη·

(ζ) ΑΠΙ παρέχει οικονομική στήριξη σε οντότητα του ομίλου στον οποίο ανήκει μόνον εάν,  κατά τη στιγμή παροχής της στήριξης, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και του περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμου όσον αφορά το κεφάλαιο ή τη ρευστότητα καθώς και με κάθε απαίτηση που επιβάλλεται δυνάμει του άρθρου 30(3) του παρόντος Νόμου, η δε παροχή της οικονομικής στήριξης δεν οδηγεί το ΑΠΙ σε παράβαση των εν λόγω απαιτήσεων εκτός εάν το επιτρέψει η Κεντρική Τράπεζα ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία σε ατομική βάση του ΑΠΙ που παρέχει τη στήριξη·

(η) ΑΠΙ παρέχει οικονομική στήριξη σε οντότητα του ομίλου αν, κατά τη στιγμή παροχής της στήριξης, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις περί μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,  του παρόντος Νόμου, των παραγράφων 62 έως 71 της περί Ρυθμίσεων  Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Οδηγίας και της παραγράφου 8 της περί των Διακριτικών Ευχερειών που παρέχονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 Οδηγίας, η δε παροχή της οικονομικής στήριξης δεν οδηγεί το ΑΠΙ σε παράβαση των εν λόγω απαιτήσεων εκτός εάν το επιτρέψει η Κεντρική Τράπεζα ως η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία σε ατομική βάση του ΑΠΙ που παρέχει τη στήριξη·

(θ) η παροχή της οικονομικής στήριξης δεν υπονομεύει τη δυνατότητα εξυγίανσης του ΑΠΙ που παρέχει τη στήριξη.