Διαβίβαση των συμφωνιών οικονομικής στήριξης ομίλου στις αρχές εξυγίανσης

23Ι. Η Κεντρική Τράπεζα διαβιβάζει στις σχετικές αρχές εξυγίανσης τις συμφωνίες οικονομικής στήριξης ομίλου που έχει εγκρίνει καθώς και τυχόν αλλαγές σε αυτές.