Έγκριση από τους μετόχους της προτεινόμενης συμφωνίας οικονομικής στήριξης

23Θ.-(1)(α) Κάθε προτεινόμενη συμφωνία για την οποία έχει χορηγηθεί άδεια από την Κεντρική Τράπεζα και τις άλλες αρμόδιες αρχές, υποβάλλεται προς έγκριση στους μετόχους κάθε οντότητας του ομίλου που προτίθεται να συνάψει τη συμφωνία.

(β) Στην περίπτωση της παραγράφου (α), η συμφωνία ισχύει μόνο για τις οντότητες των οποίων οι μέτοχοι ενέκριναν τη συμφωνία σύμφωνα με το εδάφιο (2).

(2) Συμφωνία οικονομικής στήριξης του ομίλου είναι έγκυρη ως προς μια οντότητα του ομίλου, μόνον εφόσον οι μέτοχοί της έχουν εξουσιοδοτήσει το διοικητικό όργανο της εν λόγω οντότητας του ομίλου να αποφασίσει ότι το ίδρυμα αυτό παρέχει ή λαμβάνει οικονομική στήριξη σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας καθώς και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 23Ζ έως 23ΙΔ και εφόσον η εν λόγω έγκριση των μετόχων δεν έχει ανακληθεί.

(3) Το διοικητικό όργανο κάθε οντότητας που αποτελεί μέρος της συμφωνίας υποβάλλει κάθε χρόνο έκθεση στους μετόχους σχετικά με την εκτέλεση της συμφωνίας και την εφαρμογή οποιασδήποτε απόφασης λαμβάνεται κατ’ ακολουθία της συμφωνίας.