Εξέταση από την Κεντρική Τράπεζα προτεινόμενης συμφωνίας οικονομικής στήριξης και διαμεσολάβηση

23Η.-(1)(α) Μητρικό ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία υποβάλλει στην Κεντρική Τράπεζα, ως την αρχή ενοποιημένης εποπτείας, αίτηση για εξουσιοδότηση κάθε προτεινόμενης συμφωνίας οικονομικής στήριξης που προτείνεται βάσει του άρθρου 23Ζ.

(β) Η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο (α) περιλαμβάνει το κείμενο της προτεινόμενης συμφωνίας και προσδιορίζει τις οντότητες του ομίλου που προτείνονται ως συμβαλλόμενα μέρη.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα, όταν ενεργεί ως αρχή ενοποιημένης εποπτείας, διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση την αίτηση στις αρμόδιες αρχές κάθε θυγατρικής που προτείνεται στην αίτηση να συμβληθεί στη συμφωνία, προκειμένου να ληφθεί κοινή απόφαση.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα, όταν ενεργεί ως αρχή ενοποιημένης εποπτείας, χορηγεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα εδάφια (5) και (6), την άδεια, εφόσον οι όροι της προτεινόμενης συμφωνίας συνάδουν με τις προϋποθέσεις οικονομικής στήριξης που καθορίζονται στο άρθρο 23ΙΑ.

(4) Η Κεντρική Τράπεζα, όταν ενεργεί ως αρχή ενοποιημένης εποπτείας, δύναται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα εδάφια (5) και (6), να απαγορεύσει τη σύναψη της προτεινόμενης συμφωνίας, εάν κρίνει ότι δεν συνάδει με τις προϋποθέσεις οικονομικής στήριξης που καθορίζονται στο άρθρο 23ΙΑ.

(5)(α) Η Κεντρική Τράπεζα, όταν ενεργεί ως αρχή ενοποιημένης εποπτείας, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να καταλήξει σε κοινή απόφαση με τις σχετικές αρμόδιες αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τον ενδεχόμενο αντίκτυπο, συμπεριλαμβανομένης οιασδήποτε δημοσιονομικής συνέπειας, από την εφαρμογή της συμφωνίας σε όλα τα κράτη-μέλη όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος και κατά πόσον οι όροι της προτεινόμενης συμφωνίας συνάδουν με τις προϋποθέσεις οικονομικής στήριξης που καθορίζονται στο άρθρο 23ΙΑ, εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης από την Κεντρική Τράπεζα.

(β) Η κοινή απόφαση παρουσιάζεται σε έγγραφο που περιέχει την πλήρως αιτιολογημένη απόφαση, το οποίο διαβιβάζεται στον αιτούντα από την Κεντρική Τράπεζα, ως αρχή ενοποιημένης εποπτείας.

(γ) Η Κεντρική Τράπεζα, όταν ενεργεί ως αρμόδια αρχή θυγατρικού ΑΠΙ, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να καταλήξει σε κοινή απόφαση με τις άλλες αρμόδιες αρχές και την αρχή ενοποιημένης εποπτείας.

(δ) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να αιτηθεί τη βοήθεια της ΕΑΤ για να επιτευχθεί συμφωνία, σύμφωνα με το Άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

(6)(α) Ελλείψει κοινής απόφασης των αρμοδίων αρχών εντός τεσσάρων μηνών, η Κεντρική Τράπεζα, όταν ενεργεί ως αρχή ενοποιημένης εποπτείας, λαμβάνει η ίδια την απόφαση σχετικά με την αίτηση.

(β) Η απόφαση παρουσιάζεται σε έγγραφο που περιέχει την πλήρη αιτιολόγηση και λαμβάνει υπόψη τις απόψεις και τις επιφυλάξεις των άλλων αρμοδίων αρχών οι οποίες είχαν εκφραστεί κατά την τετράμηνη περίοδο.

(γ) Η Κεντρική Τράπεζα, όταν ενεργεί ως αρχή ενοποιημένης εποπτείας, κοινοποιεί την απόφασή της στον αιτούντα και στις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές.

(7)(α) Εάν, κατά το τέλος της τετράμηνης περιόδου, οποιαδήποτε από τις σχετικές αρμόδιες αρχές έχει παραπέμψει το ζήτημα στην ΕΑΤ, σύμφωνα με το Άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, η Κεντρική Τράπεζα, όταν ενεργεί ως αρχή ενοποιημένης εποπτείας, αναβάλλει την απόφασή της και αναμένει οποιανδήποτε απόφαση λάβει ενδεχομένως η ΕΑΤ σύμφωνα με το Άρθρο 19, παράγραφος 3, του εν λόγω Κανονισμού, λαμβάνει δε την απόφασή της σύμφωνα με την απόφαση της ΕΑΤ.

(β) Η τετράμηνη περίοδος θεωρείται ως η περίοδος συμβιβασμού κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

(γ) Το ζήτημα δεν παραπέμπεται στην ΕΑΤ μετά τη λήξη της τετράμηνης περιόδου ή έπειτα από τη λήψη κοινής απόφασης.