Υποβολή και δημοσίευση ισολογισμού κτλ.

24.-(1) Κάθε τράπεζα υποβάλλει στην Κεντρική Τράπεζα, εντός τεσσάρων μηνών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους, αντίγραφο του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως για το εν λόγω έτος, σε μορφή που ορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα, κατάλληλα πιστοποιημένα από εγκεκριμένο ελεγκτή μαζί με υπογραμμένο αντίγραφο της έκθεσης του σε μορφή που ορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα.

(2) Σε περίπτωση παράλειψης από τράπεζα να διορίσει εγκεκριμένο ελεγκτή, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να διορίσει τέτοιο ελεγκτή και να ορίσει την αμοιβή του που θα καταβάλλεται από την εν λόγω τράπεζα.

(3) Τράπεζα που συστάθηκε στη Δημοκρατία δημοσιεύει, εντός έξι μηνών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους, με τέτοιο τρόπο και τύπο που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε ορίσει, τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως για το εν λόγω έτος μαζί με την έκθεση του ελεγκτή.

(4) Τράπεζα, εκτός από τράπεζα που συστάθηκε στη Δημοκρατία, θα δημοσιεύει, με τέτοιο τρόπο και τύπο που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε ορίσει, τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως για κάθε οικονομικό έτος, μαζί με την έκθεση του ελεγκτή, που θα καλύπτουν όλες συνολικά τις εργασίες της.