Καταστάσεις και πληροφορίες από τράπεζες

25.-(1) Κάθε τράπεζα υποβάλλει, εντός δεκαπέντε ημερών ή εντός τέτοιας άλλης χρονικής προθεσμίας που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε ορίσει από το τέλος κάθε μήνα, πιστοποιημένη κατάσταση του ενεργητικού και παθητικού της στο τέλος του εν λόγω μήνα σε τύπο που ορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ζητήσει από τράπεζα να υποβάλλει κατά περιόδους ή οποτεδήποτε της ζητηθεί οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες και εντός τέτοιας χρονικής προθεσμίας που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε ορίσει.

(3) Κάθε τράπεζα που συστάθηκε στη Δημοκρατία δημοσιεύει, με τον τρόπο που ορίζεται σε οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας, πληροφορίες που αφορούν τη λειτουργία της, περιλαμβανομένων των στόχων και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της πολιτικής διαχείρισης των κινδύνων, ποσοτικών στοιχείων για τους κινδύνους που έχει αναλάβει, πληροφορίες σχετικά με τα ίδια της κεφάλαια, τον τρόπο υπολογισμού της κεφαλαιακής της επάρκειας και την παρακολούθηση των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, καθώς και πληροφόρηση κατά πόσο συμμορφώνεται με το δείκτη ελάχιστης κεφαλαιακής επάρκειας που ορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα δυνάμει του άρθρου 21.