Συνοπτικός τίτλος

1. Ο περί Πολιτικής Άμυνας Νόμος του 1996 και ο περί Πολιτικής Άμυνας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Πολιτικής Άμυνας Νόμοι του 1996 και 1998.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας” σημαίνει το Σχέδιο που καταρτίζεται και εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5

“κατάσταση πολιτικής άμυνας” σημαίνει την κατάσταση η οποία κηρύσσεται σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 4

“καταφύγιο” σημαίνει οποιοδήποτε κτίριο, κατασκευή ή εκσκαφή που χρησιμοποιείται ή προορίζεται ή είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για την παροχή προστασίας από συμφορά ή εχθρική επίθεση

“καταφύγιο πολιτικής άμυνας” σημαίνει οποιοδήποτε καταφύγιο, εκτός εκείνων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται για πλήρη ή μερική χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις της Δημοκρατίας

“Οργανισμός Δημόσιου Δικαίου” σημαίνει νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου ή άλλο οργανισμό δημόσιου δικαίου υπό οποιαδήποτε ονομασία ή τίτλο, που ιδρύθηκε και λειτουργεί για το δημόσιο συμφέρον με βάση νόμο και ο όρος περιλαμβάνει τις αρχές τοπικής διοίκησης

“Οργανισμός Ιδιωτικού Δικαίου” σημαίνει εταιρεία, συνεταιρισμό, σωματείο, ίδρυμα, λέσχη, σύνδεσμο ή οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και ο όρος περιλαμβάνει οποιαδήποτε ένωση προσώπων κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

“ουσιώδης υπηρεσία” σημαίνει υπηρεσία που κηρύχθηκε ουσιώδης με βάση το άρθρο 6

“πολιτικές αμυντικές δυνάμεις” και “πολιτικές αμυντικές υπηρεσίες” σημαίνουν, αντίστοιχα, δυνάμεις και υπηρεσίες που συγκροτούνται με βάση τον παρόντα Νόμο για την αντιμετώπιση των αναγκών της πολιτικής άμυνας

“πολιτική άμυνα” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του άρθρου 61 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου των Συμβάσεων της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 (Πρωτόκολλο Ι), όπως έχει κυρωθεί με τον περί του Προσθέτου Πρωτοκόλλου (Πρωτόκολλον Ι) των Συμβάσεων της Γενεύης (Κυρωτικό) Νόμο του 1979 και περιλαμβάνει κάθε μέτρο το οποίο-

(α) χωρίς να απολήγει σε πραγματική σύρραξη, αποτελεί μορφή άμυνας έναντι εχθρικής επίθεσης ή αποστερεί από οποιαδήποτε εχθρική επίθεση ολόκληρη ή μέρος της ενέργειας της, ανεξάρτητα αν το μέτρο αυτό λαμβάνεται πριν, κατά ή μετά την εν λόγω επίθεση, δεν περιλαμβάνει όμως την κατασκευή και διατήρηση καταφυγίων που προορίζονται για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις της Δημοκρατίας ή

(β) αποτελεί τρόπο αντιμετώπισης συμφοράς ή περιορισμού των αποτελεσμάτων της και περιλαμβάνει τις συστηματικές ενέργειες για πρόληψη, σχεδίαση, εκπαίδευση, προπαρασκευή, ανταπόκριση και χειρισμό των επιπτώσεων της, ανεξάρτητα αν το μέτρο λαμβάνεται προληπτικά ή κατά ή μετά την εν λόγω συμφορά

“συμφορά” σημαίνει καταστρεπτικό γεγονός στην επικράτεια της Δημοκρατίας που οφείλεται σε σεισμό, κατολίσθηση εδάφους, πλημμύρα, κυκλώνα, θύελλα ή θαλασσοταραχή ή άλλη θεομηνία, τεχνολογικό ατύχημα, πυρκαγιά, έκρηξη, επιδημία, δυστύχημα, ναυάγιο ή άλλο σοβαρής μορφής γεγονός, το μέγεθος του οποίου προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει κινδύνους για τη ζωή ή την ευημερία μεγάλου αριθμού προσώπων ή εκτεταμένες συνέπειες στο περιβάλλον ή στους φυσικούς πόρους της Δημοκρατίας.

Εξουσίες Υπουργικού Συμβουλίου

3.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο λαμβάνει όλα τα μέτρα τα οποία κρίνει από καιρό σε καιρό σκόπιμα ή αναγκαία για σκοπούς πολιτικής άμυνας και, χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του παρόντος εδαφίου, όλα τα μέτρα που θεωρεί αναγκαία ή σκόπιμα αναφορικά με τα πιο κάτω θέματα:

(α) Τη σύσταση, οργάνωση, διαμόρφωση, διατήρηση, εξάρτυση και εκπαίδευση πολιτικών αμυντικών δυνάμεων και υπηρεσιών, είτε σε εθελοντική είτε σε υποχρεωτική βάση

(β) την οργάνωση, εξάρτυση και εκπαίδευση, για σκοπούς πολιτικής άμυνας, των μελών της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του προσωπικού των Νοσοκομείων ή οποιωνδήποτε οργανισμών  δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου

(γ) τη συμμετοχή των μελών του στρατού της Δημοκρατίας και της Εθνικής Φρουράς στο έργο της αντιμετώπισης συμφοράς, νοουμένου ότι δεν επηρεάζεται η ικανότητα τους για διασφάλιση της άμυνας της Δημοκρατίας

(δ) την εκπαίδευση και διαφώτιση πολιτών της Δημοκρατίας σε θέματα πολιτικής άμυνας, καθώς και την εξάρτυση τους για σκοπούς πολιτικής άμυνας

(ε) την προμήθεια, αποθήκευση και διατήρηση εφοδίων, υλικών ή μέσων που απαιτούνται για σκοπούς πολιτικής άμυνας

(στ) την κατασκευή, διατήρηση ή μετατροπή κτιρίων, κατασκευασμάτων ή εκσκαφών που απαιτούνται για σκοπούς πολιτικής άμυνας και την κατασκευή οποιουδήποτε άλλου έργου ή την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας αναγκαίας για τους σκοπούς αυτούς

(ζ) την επίταξη, αγορά και μίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας που απαιτείται για σκοπούς πολιτικής άμυνας

(η) τον καθορισμό αμοιβών ή αποζημιώσεων που καταβάλλονται αναφορικά με οτιδήποτε έγινε ή οποιαδήποτε υπηρεσία που προσφέρθηκε ή ζημιά ή βλάβη που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα πράξεων ή παραλείψεων κατά την άσκηση εξουσιών που παρέχονται από τον παρόντα Νόμο.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την άσκηση οποιωνδήποτε από τις εξουσίες του που αναφέρονται στο εδάφιο (1) στον Υπουργό Εσωτερικών ο οποίος προβαίνει στην οργάνωση των αναγκαίων για το σκοπό αυτό διευθύνσεων και υπηρεσιών.

Κατάσταση πολιτικής άμυνας

4.-(1) Σε περίπτωση εχθρικής ενέργειας ή απειλούμενης εχθρικής ενέργειας η οποία απειλεί τη ζωή ή την περιουσία άμαχου πληθυσμού ή σε περίπτωση συμφοράς ή απειλούμενης συμφοράς, για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται η μαζική κινητοποίηση ανθρώπινου δυναμικού ή μέσων που δε διαθέτει σε επάρκεια η Δημοκρατία στο δεδομένο χρόνο και τόπο, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να κηρύξει κατάσταση πολιτικής άμυνας, είτε σε ολόκληρο το έδαφος της Δημοκρατίας είτε σε ορισμένη περιοχή, με σκοπό την άμεση λήψη μέτρων πολιτικής άμυνας για προστασία οποιωνδήποτε προσώπων ή της περιουσίας τους, καθώς και για προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Εσωτερικών όπως, σε επείγουσες περιπτώσεις όπου απαιτείται η άμεση λήψη μέτρων πολιτικής άμυνας, κηρύσσει κατάσταση πολιτικής άμυνας για περίοδο όχι μεγαλύτερη των σαράντα οκτώ ωρών. Για τυχόν παράταση της περιόδου αυτής απαιτείται απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο ή ο Υπουργός Εσωτερικών ανάλογα με την περίπτωση εκδίδουν αμέσως τη δυνάμει του παρόντος άρθρου απόφαση για κήρυξη κατάστασης πολιτικής άμυνας στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4)(α) Κατάσταση πολιτικής άμυνας που κηρύσσεται δυνάμει του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι ισχύει ενόσω ισχύει κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κηρύσσεται βάσει του Άρθρου 183 του Συντάγματος.

(β) Η κήρυξη κατάστασης πολιτικής άμυνας βάσει του παρόντος άρθρου τίθεται σε ισχύ αμέσως με τη δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ταυτόχρονα κατατίθεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων. Σε περίπτωση που η Βουλή των Αντιπροσώπων δε βρίσκεται σε σύνοδο, αυτή συγκαλείται για να αποφασίσει επί του θέματος το ταχύτερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση μέσα σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των σαράντα οκτώ ωρών.

(γ) Η Βουλή των Αντιπροσώπων δικαιούται να απορρίψει ή να εγκρίνει την κήρυξη κατάστασης πολιτικής άμυνας. Σε περίπτωση απόρριψης, η κήρυξη κατάστασης πολιτικής άμυνας δεν έχει καμιά νομική ισχύ.

Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας

5.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 3, ο Υπουργός Εσωτερικών καταρτίζει και υποβάλλει εγγράφως στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση, Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας, σκοπός του οποίου είναι ο καθορισμός των βασικών αρχών με βάση τις οποίες θα καταρτίζονται από τις πολιτικές αμυντικές δυνάμεις και υπηρεσίες λεπτομερή σχέδια αναφορικά με την οργάνωση, εκπαίδευση, ασφάλεια και αυτοπροστασία τους καθώς επίσης και τη δράση τους για σκοπούς πολιτικής άμυνας.

(2) Το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας μπορεί να αναθεωρείται από καιρό σε καιρό από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών.

Ουσιώδεις Υπηρεσίες

6.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να κηρύξει ουσιώδη υπηρεσία για σκοπούς σχεδιασμού και εκπαίδευσης σε θέματα πολιτικής άμυνας-

(α) Οποιοδήποτε Υπουργείο ή Τμήμα ή Υπηρεσία που υπάγεται σε Υπουργείο ή Ανεξάρτητο Γραφείο της Δημοκρατίας ή

(β) οποιοδήποτε τμήμα ή υπηρεσία Οργανισμού Δημόσιου Δικαίου ή

(γ) οποιοδήποτε τμήμα ή υπηρεσία ιδιωτικής εταιρείας ή άλλου Οργανισμού Ιδιωτικού Δικαίου,

και να αναθέσει στον οικείο υπουργό ή προϊστάμενο ή διευθυντή ή υπεύθυνο, ανάλογα με την περίπτωση, όπως, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, αναλάβει την οργάνωση και εκπαίδευση του προσωπικού του Τμήματος ή της Υπηρεσίας του ώστε να μπορεί να συμμετέχει στη λήψη μέτρων πολιτικής άμυνας.

(2) Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς αναφορικά με τη λειτουργία των ουσιωδών υπηρεσιών για σκοπούς πολιτικής άμυνας και, χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα της διάταξης αυτής, αναφορικά με τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τις αρμοδιότητες καθεμιάς από τις ουσιώδεις υπηρεσίες στον τομέα της πολιτικής άμυνας

(β) τις λεπτομέρειες των προγραμμάτων εκπαίδευσης των ουσιωδών υπηρεσιών

(γ) τον καταρτισμό ειδικών σχεδίων δράσης των ουσιωδών υπηρεσιών και τον καθορισμό των περιπτώσεων στις οποίες τα εν λόγω σχέδια θα εφαρμόζονται

(δ) τον καθορισμό των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του προσωπικού των ουσιωδών υπηρεσιών και των προϊσταμένων ή εργοδοτών του.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού σχετικά με τους όρους υπηρεσίας υπαλλήλων, τα μέλη του προσωπικού οποιασδήποτε ουσιώδους υπηρεσίας και οι προϊστάμενοι ή εργοδότες τους, οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των κανονισμών που εκδίδονται με βάση το εδάφιο (2).

Κεντρικό Συμβούλιο και Επαρχιακά Συμβούλια Πολιτικής Άμυνας

7.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να διορίσει Κεντρικό Συμβούλιο Πολιτικής Άμυνας, σκοπός του οποίου θα είναι-

(α) Η διεξαγωγή μελετών και η υποβολή εισηγήσεων στον Υπουργό  Εσωτερικών αναφορικά με την οργάνωση πολιτικών αμυντικών δυνάμεων και υπηρεσιών και τη λήψη μέτρων πολιτικής άμυνας τα οποία κρίνονται αναγκαία και

(β) η ανάληψη οποιωνδήποτε αρμοδιοτήτων αναφορικά με την οργάνωση, την εκπαίδευση και το συντονισμό των πολιτικών αμυντικών δυνάμεων και υπηρεσιών.

(2) Ο Υπουργός Εσωτερικών μπορεί να διορίσει ένα Επαρχιακό Συμβούλιο Πολιτικής Άμυνας για κάθε επαρχία της Δημοκρατίας σκοπός του οποίου θα είναι-

(α) Ο έλεγχος, η εποπτεία και ο συντονισμός των πολιτικών αμυντικών δυνάμεων και υπηρεσιών εντός της επαρχίας στην οποία λειτουργεί και

(β) η ανάληψη οποιωνδήποτε αρμοδιοτήτων αναφορικά με την οργάνωση και εκπαίδευση των εν λόγω δυνάμεων και υπηρεσιών.

(3) Η σύνθεση των Συμβουλίων που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2), καθώς και οι λεπτομέρειες αναφορικά με τις αρμοδιότητες, τον τρόπο λειτουργίας και τη θητεία τους, καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Κανονισμοί

8.-(1) Για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου και την οργάνωση των αναγκαίων διευθύνσεων και υπηρεσιών, το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα των διατάξεων του εδαφίου (1), κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το άρθρο αυτό, μπορεί  να προβλέπουν για οποιαδήποτε από τα θέματα που αναφέρονται στα άρθρα 3, 4, 6 και 7 του παρόντος Νόμου, κάθως και για οποιαδήποτε από τα πιο κάτω θέματα:

(α) Ίδρυση, οργάνωση, διάρθρωση και εκπαίδευση των πολιτικών αμυντικών δυνάμεων και υπηρεσιών και καθορισμό των ευθυνών και υποχρεώσεων τους

(β) όρους υπηρεσίας στις πολιτικές αμυντικές δυνάμεις και υπηρεσίες, περιλαμβανομένης της εθελοντικής ή υποχρεωτικής υπηρεσίας σ’ αυτές και καθορισμό των λεπτομερειών κλήσης για υπηρεσία, για προσωρινή αναστολή ή εξαίρεση από την υποχρέωση υπηρεσίας, για κατάταξη, για συνδρομή στο έργο της Αστυνομίας ή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και για τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες όσων υπηρετούν στις εν λόγω δυνάμεις ή υπηρεσίες καθώς και των εργοδοτών τους

(γ) πληρωμή αποζημιώσεων σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής ή άλλης βλάβης κατά τη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας στις πολιτικές αμυντικές δυνάμεις και υπηρεσίες

(δ) υποχρεώσεις ιδιοκτητών ακίνητης περιουσίας σε σχέση με την κατασκευή καταφυγίων πολιτικής άμυνας ή τη χρήση της για οποιοδήποτε άλλο σκοπό πολιτικής άμυνας

(ε) κατασκευή και χρήση καταφυγίων πολιτικής άμυνας, καθώς και κάθε θέμα που αφορά αυτά ή οποιαδήποτε άλλα καταφύγια πολιτικής άμυνας, λαμβανομένων υπόψη και των απόψεων του Υπουργείου Άμυνας

(στ) υποχρεώσεις προσώπων που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε περιοχές όπου λαμβάνονται μέτρα πολιτικής άμυνας

(ζ) συναγερμό, αραίωση ή εκκένωση πληθυσμού, μετατόπιση βιομηχανιών και αποθηκών προμηθειών ζωτικής σημασίας, αποκλεισμό, σε έκτακτες και δικαιολογημένες περιπτώσεις, συγκεκριμένων σημείων ή χώρων, εκκαθάριση δρόμων ή άλλων δημόσιων χώρων, καθώς και διευκολύνση της διακίνησης

(η) οποιεσδήποτε λεπτομέρειες αναφορικά με την εφαρμογή μέτρων συσκότισης, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του περί Ελέγχου του Φωτισμού Νόμου

(θ) οποιαδήποτε μέτρα που αποσκοπούν στον έλεγχο εκτοπισμένων ή προσφύγων ή μελών αραιούμενου ή εκκενούμενου πληθυσμού, καθώς και στην υγειονομική περίθαλψη ή άλλης μορφής ανακούφιση οποιωνδήποτε προσώπων τα οποία υφίστανται τις συνέπειες σύρραξης ή συμφοράς, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε θεμάτων που αφρούν τη μεταχείριση νεκρών

(ι) οποιαδήποτε μέτρα αναφορικά με τις επικοινωνίες και τη μετάδοση πληροφοριών και οδηγιών σχετικά με την πολιτική άμυνα

(ια) οποιαδήποτε μέτρα που αποσκοπούν στη διενέργεια απογραφών για σκοπούς πολιτικής άμυνας

(ιβ) οποιαδήποτε μέτρα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση, διαφύλαξη, προστασία, συντήρηση ή διάθεση οποιωνδήποτε προμηθειών, αναγκαίων για τη διαβίωση του πληθυσμού ή των μελών των πολιτικών αμυντικών δυνάμεων και υπηρεσιών

(ιγ) μέτρα αναφορικά με τη διάσωση προσώπων και τη μετακίνηση τους σε ασφαλείς περιοχές και μέτρα αναφορικά με την εξουδετέρωση βομβών  και βλημάτων

(ιδ) πειθαρχικά αδικήματα και πειθαρχικές τιμωρίες προσώπων που υπηρετούν στις πολιτικές αμυντικές δυνάμεις και υπηρεσίες

(ιε) οποιαδήποτε μέτρα αναγκαία για τη διαφώτιση του κοινού σε θέματα πολιτικής άμυνας

(ιστ) καθορισμός στολών, διακριτικών σημάτων και εμβλημάτων των πολιτικών αμυντικών δυνάμεων και υπηρεσιών

(ιζ) καθορισμός πιστοποιητικών και μεταλλίων που απονέμονται σε μέλη των πολιτικών αμυντικών δυνάμεων και υπηρεσιών ή σε οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα

(ιη) οποιαδήποτε θέματα τα οποία μπορούν ή είναι αναγκαίο να ρυθμιστούν με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το παρόν άρθρο κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου.

Αδικήματα

9.-(1) Οποιαδήποτε παράβαση ή μη συμμόρφωση σε οποιαδήποτε διάταξη των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση το Νόμο, αποτελεί αδίκημα και τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και με τις δύο ποινές:

Νοείται ότι ο παραβάτης δεν επιτρέπεται να διωχθεί ποινικά, αν έχει προηγουμένως διωχθεί πειθαρχικά για το ίδιο αδίκημα.

(2) Σε περίπτωση επανάληψης του ίδιου αδικήματος, η ποινή του προστίμου αυξάνεται στο ποσό των χίλιων πεντακόσιων λιρών.

(3) Σε περίπτωση που το αδίκημα διαπράττεται σε περίοδο που βρίσκεται σε ισχύ κατάσταση πολιτικής άμυνας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το αδίκημα εκδικάζεται το ταχύτερο δυνατό μετά την καταγγελία, και τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο ποινές.

Κατάργηση και επιφυλάξεις

10.-(1) Οι περί Πολιτικής Αμύνης Νόμοι του 1964 έως 1988, καταργούνται.

(2) Οποιεσδήποτε πολιτικές αμυντικές δυνάμεις και υπηρεσίες που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν με βάση τους καταργηθέντες από το εδάφιο (1) νόμους, θα εξακολουθήσουν να υφίστανται και να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Οποιοιδήποτε κανονισμοί και οποιεσδήποτε διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν και ισχύουν με βάση τις διατάξεις των καταργηθέντων από το εδάφιο (1) νόμων, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, στην έκταση που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μέχρις ότου καταργηθούν, τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν με βάση τον παρόντα Νόμο.