Ουσιώδεις Υπηρεσίες

6.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να κηρύξει ουσιώδη υπηρεσία για σκοπούς σχεδιασμού και εκπαίδευσης σε θέματα πολιτικής άμυνας-

(α) Οποιοδήποτε Υπουργείο ή Τμήμα ή Υπηρεσία που υπάγεται σε Υπουργείο ή Ανεξάρτητο Γραφείο της Δημοκρατίας ή

(β) οποιοδήποτε τμήμα ή υπηρεσία Οργανισμού Δημόσιου Δικαίου ή

(γ) οποιοδήποτε τμήμα ή υπηρεσία ιδιωτικής εταιρείας ή άλλου Οργανισμού Ιδιωτικού Δικαίου,

και να αναθέσει στον οικείο υπουργό ή προϊστάμενο ή διευθυντή ή υπεύθυνο, ανάλογα με την περίπτωση, όπως, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, αναλάβει την οργάνωση και εκπαίδευση του προσωπικού του Τμήματος ή της Υπηρεσίας του ώστε να μπορεί να συμμετέχει στη λήψη μέτρων πολιτικής άμυνας.

(2) Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς αναφορικά με τη λειτουργία των ουσιωδών υπηρεσιών για σκοπούς πολιτικής άμυνας και, χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα της διάταξης αυτής, αναφορικά με τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τις αρμοδιότητες καθεμιάς από τις ουσιώδεις υπηρεσίες στον τομέα της πολιτικής άμυνας

(β) τις λεπτομέρειες των προγραμμάτων εκπαίδευσης των ουσιωδών υπηρεσιών

(γ) τον καταρτισμό ειδικών σχεδίων δράσης των ουσιωδών υπηρεσιών και τον καθορισμό των περιπτώσεων στις οποίες τα εν λόγω σχέδια θα εφαρμόζονται

(δ) τον καθορισμό των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του προσωπικού των ουσιωδών υπηρεσιών και των προϊσταμένων ή εργοδοτών του.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού σχετικά με τους όρους υπηρεσίας υπαλλήλων, τα μέλη του προσωπικού οποιασδήποτε ουσιώδους υπηρεσίας και οι προϊστάμενοι ή εργοδότες τους, οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των κανονισμών που εκδίδονται με βάση το εδάφιο (2).