Κεντρικό Συμβούλιο και Επαρχιακά Συμβούλια Πολιτικής Άμυνας

7.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να διορίσει Κεντρικό Συμβούλιο Πολιτικής Άμυνας, σκοπός του οποίου θα είναι-

(α) Η διεξαγωγή μελετών και η υποβολή εισηγήσεων στον Υπουργό  Εσωτερικών αναφορικά με την οργάνωση πολιτικών αμυντικών δυνάμεων και υπηρεσιών και τη λήψη μέτρων πολιτικής άμυνας τα οποία κρίνονται αναγκαία και

(β) η ανάληψη οποιωνδήποτε αρμοδιοτήτων αναφορικά με την οργάνωση, την εκπαίδευση και το συντονισμό των πολιτικών αμυντικών δυνάμεων και υπηρεσιών.

(2) Ο Υπουργός Εσωτερικών μπορεί να διορίσει ένα Επαρχιακό Συμβούλιο Πολιτικής Άμυνας για κάθε επαρχία της Δημοκρατίας σκοπός του οποίου θα είναι-

(α) Ο έλεγχος, η εποπτεία και ο συντονισμός των πολιτικών αμυντικών δυνάμεων και υπηρεσιών εντός της επαρχίας στην οποία λειτουργεί και

(β) η ανάληψη οποιωνδήποτε αρμοδιοτήτων αναφορικά με την οργάνωση και εκπαίδευση των εν λόγω δυνάμεων και υπηρεσιών.

(3) Η σύνθεση των Συμβουλίων που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2), καθώς και οι λεπτομέρειες αναφορικά με τις αρμοδιότητες, τον τρόπο λειτουργίας και τη θητεία τους, καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.