Κανονισμοί

8.-(1) Για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου και την οργάνωση των αναγκαίων διευθύνσεων και υπηρεσιών, το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα των διατάξεων του εδαφίου (1), κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το άρθρο αυτό, μπορεί  να προβλέπουν για οποιαδήποτε από τα θέματα που αναφέρονται στα άρθρα 3, 4, 6 και 7 του παρόντος Νόμου, κάθως και για οποιαδήποτε από τα πιο κάτω θέματα:

(α) Ίδρυση, οργάνωση, διάρθρωση και εκπαίδευση των πολιτικών αμυντικών δυνάμεων και υπηρεσιών και καθορισμό των ευθυνών και υποχρεώσεων τους

(β) όρους υπηρεσίας στις πολιτικές αμυντικές δυνάμεις και υπηρεσίες, περιλαμβανομένης της εθελοντικής ή υποχρεωτικής υπηρεσίας σ’ αυτές και καθορισμό των λεπτομερειών κλήσης για υπηρεσία, για προσωρινή αναστολή ή εξαίρεση από την υποχρέωση υπηρεσίας, για κατάταξη, για συνδρομή στο έργο της Αστυνομίας ή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και για τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες όσων υπηρετούν στις εν λόγω δυνάμεις ή υπηρεσίες καθώς και των εργοδοτών τους

(γ) πληρωμή αποζημιώσεων σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής ή άλλης βλάβης κατά τη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας στις πολιτικές αμυντικές δυνάμεις και υπηρεσίες

(δ) υποχρεώσεις ιδιοκτητών ακίνητης περιουσίας σε σχέση με την κατασκευή καταφυγίων πολιτικής άμυνας ή τη χρήση της για οποιοδήποτε άλλο σκοπό πολιτικής άμυνας

(ε) κατασκευή και χρήση καταφυγίων πολιτικής άμυνας, καθώς και κάθε θέμα που αφορά αυτά ή οποιαδήποτε άλλα καταφύγια πολιτικής άμυνας, λαμβανομένων υπόψη και των απόψεων του Υπουργείου Άμυνας

(στ) υποχρεώσεις προσώπων που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε περιοχές όπου λαμβάνονται μέτρα πολιτικής άμυνας

(ζ) συναγερμό, αραίωση ή εκκένωση πληθυσμού, μετατόπιση βιομηχανιών και αποθηκών προμηθειών ζωτικής σημασίας, αποκλεισμό, σε έκτακτες και δικαιολογημένες περιπτώσεις, συγκεκριμένων σημείων ή χώρων, εκκαθάριση δρόμων ή άλλων δημόσιων χώρων, καθώς και διευκολύνση της διακίνησης

(η) οποιεσδήποτε λεπτομέρειες αναφορικά με την εφαρμογή μέτρων συσκότισης, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του περί Ελέγχου του Φωτισμού Νόμου

(θ) οποιαδήποτε μέτρα που αποσκοπούν στον έλεγχο εκτοπισμένων ή προσφύγων ή μελών αραιούμενου ή εκκενούμενου πληθυσμού, καθώς και στην υγειονομική περίθαλψη ή άλλης μορφής ανακούφιση οποιωνδήποτε προσώπων τα οποία υφίστανται τις συνέπειες σύρραξης ή συμφοράς, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε θεμάτων που αφρούν τη μεταχείριση νεκρών

(ι) οποιαδήποτε μέτρα αναφορικά με τις επικοινωνίες και τη μετάδοση πληροφοριών και οδηγιών σχετικά με την πολιτική άμυνα

(ια) οποιαδήποτε μέτρα που αποσκοπούν στη διενέργεια απογραφών για σκοπούς πολιτικής άμυνας

(ιβ) οποιαδήποτε μέτρα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση, διαφύλαξη, προστασία, συντήρηση ή διάθεση οποιωνδήποτε προμηθειών, αναγκαίων για τη διαβίωση του πληθυσμού ή των μελών των πολιτικών αμυντικών δυνάμεων και υπηρεσιών

(ιγ) μέτρα αναφορικά με τη διάσωση προσώπων και τη μετακίνηση τους σε ασφαλείς περιοχές και μέτρα αναφορικά με την εξουδετέρωση βομβών  και βλημάτων

(ιδ) πειθαρχικά αδικήματα και πειθαρχικές τιμωρίες προσώπων που υπηρετούν στις πολιτικές αμυντικές δυνάμεις και υπηρεσίες

(ιε) οποιαδήποτε μέτρα αναγκαία για τη διαφώτιση του κοινού σε θέματα πολιτικής άμυνας

(ιστ) καθορισμός στολών, διακριτικών σημάτων και εμβλημάτων των πολιτικών αμυντικών δυνάμεων και υπηρεσιών

(ιζ) καθορισμός πιστοποιητικών και μεταλλίων που απονέμονται σε μέλη των πολιτικών αμυντικών δυνάμεων και υπηρεσιών ή σε οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα

(ιη) οποιαδήποτε θέματα τα οποία μπορούν ή είναι αναγκαίο να ρυθμιστούν με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το παρόν άρθρο κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου.