Αδικήματα

9.-(1) Οποιαδήποτε παράβαση ή μη συμμόρφωση σε οποιαδήποτε διάταξη των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση το Νόμο, αποτελεί αδίκημα και τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και με τις δύο ποινές:

Νοείται ότι ο παραβάτης δεν επιτρέπεται να διωχθεί ποινικά, αν έχει προηγουμένως διωχθεί πειθαρχικά για το ίδιο αδίκημα.

(2) Σε περίπτωση επανάληψης του ίδιου αδικήματος, η ποινή του προστίμου αυξάνεται στο ποσό των χίλιων πεντακόσιων λιρών.

(3) Σε περίπτωση που το αδίκημα διαπράττεται σε περίοδο που βρίσκεται σε ισχύ κατάσταση πολιτικής άμυνας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το αδίκημα εκδικάζεται το ταχύτερο δυνατό μετά την καταγγελία, και τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο ποινές.