Κατάργηση και επιφυλάξεις

10.-(1) Οι περί Πολιτικής Αμύνης Νόμοι του 1964 έως 1988, καταργούνται.

(2) Οποιεσδήποτε πολιτικές αμυντικές δυνάμεις και υπηρεσίες που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν με βάση τους καταργηθέντες από το εδάφιο (1) νόμους, θα εξακολουθήσουν να υφίστανται και να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Οποιοιδήποτε κανονισμοί και οποιεσδήποτε διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν και ισχύουν με βάση τις διατάξεις των καταργηθέντων από το εδάφιο (1) νόμων, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, στην έκταση που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μέχρις ότου καταργηθούν, τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν με βάση τον παρόντα Νόμο.