Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας

5.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 3, ο Υπουργός Εσωτερικών καταρτίζει και υποβάλλει εγγράφως στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση, Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας, σκοπός του οποίου είναι ο καθορισμός των βασικών αρχών με βάση τις οποίες θα καταρτίζονται από τις πολιτικές αμυντικές δυνάμεις και υπηρεσίες λεπτομερή σχέδια αναφορικά με την οργάνωση, εκπαίδευση, ασφάλεια και αυτοπροστασία τους καθώς επίσης και τη δράση τους για σκοπούς πολιτικής άμυνας.

(2) Το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας μπορεί να αναθεωρείται από καιρό σε καιρό από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών.