Κατάσταση πολιτικής άμυνας

4.-(1) Σε περίπτωση εχθρικής ενέργειας ή απειλούμενης εχθρικής ενέργειας η οποία απειλεί τη ζωή ή την περιουσία άμαχου πληθυσμού ή σε περίπτωση συμφοράς ή απειλούμενης συμφοράς, για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται η μαζική κινητοποίηση ανθρώπινου δυναμικού ή μέσων που δε διαθέτει σε επάρκεια η Δημοκρατία στο δεδομένο χρόνο και τόπο, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να κηρύξει κατάσταση πολιτικής άμυνας, είτε σε ολόκληρο το έδαφος της Δημοκρατίας είτε σε ορισμένη περιοχή, με σκοπό την άμεση λήψη μέτρων πολιτικής άμυνας για προστασία οποιωνδήποτε προσώπων ή της περιουσίας τους, καθώς και για προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Εσωτερικών όπως, σε επείγουσες περιπτώσεις όπου απαιτείται η άμεση λήψη μέτρων πολιτικής άμυνας, κηρύσσει κατάσταση πολιτικής άμυνας για περίοδο όχι μεγαλύτερη των σαράντα οκτώ ωρών. Για τυχόν παράταση της περιόδου αυτής απαιτείται απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο ή ο Υπουργός Εσωτερικών ανάλογα με την περίπτωση εκδίδουν αμέσως τη δυνάμει του παρόντος άρθρου απόφαση για κήρυξη κατάστασης πολιτικής άμυνας στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4)(α) Κατάσταση πολιτικής άμυνας που κηρύσσεται δυνάμει του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι ισχύει ενόσω ισχύει κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κηρύσσεται βάσει του Άρθρου 183 του Συντάγματος.

(β) Η κήρυξη κατάστασης πολιτικής άμυνας βάσει του παρόντος άρθρου τίθεται σε ισχύ αμέσως με τη δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ταυτόχρονα κατατίθεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων. Σε περίπτωση που η Βουλή των Αντιπροσώπων δε βρίσκεται σε σύνοδο, αυτή συγκαλείται για να αποφασίσει επί του θέματος το ταχύτερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση μέσα σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των σαράντα οκτώ ωρών.

(γ) Η Βουλή των Αντιπροσώπων δικαιούται να απορρίψει ή να εγκρίνει την κήρυξη κατάστασης πολιτικής άμυνας. Σε περίπτωση απόρριψης, η κήρυξη κατάστασης πολιτικής άμυνας δεν έχει καμιά νομική ισχύ.