Εξουσίες Υπουργικού Συμβουλίου

3.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο λαμβάνει όλα τα μέτρα τα οποία κρίνει από καιρό σε καιρό σκόπιμα ή αναγκαία για σκοπούς πολιτικής άμυνας και, χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του παρόντος εδαφίου, όλα τα μέτρα που θεωρεί αναγκαία ή σκόπιμα αναφορικά με τα πιο κάτω θέματα:

(α) Τη σύσταση, οργάνωση, διαμόρφωση, διατήρηση, εξάρτυση και εκπαίδευση πολιτικών αμυντικών δυνάμεων και υπηρεσιών, είτε σε εθελοντική είτε σε υποχρεωτική βάση

(β) την οργάνωση, εξάρτυση και εκπαίδευση, για σκοπούς πολιτικής άμυνας, των μελών της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του προσωπικού των Νοσοκομείων ή οποιωνδήποτε οργανισμών  δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου

(γ) τη συμμετοχή των μελών του στρατού της Δημοκρατίας και της Εθνικής Φρουράς στο έργο της αντιμετώπισης συμφοράς, νοουμένου ότι δεν επηρεάζεται η ικανότητα τους για διασφάλιση της άμυνας της Δημοκρατίας

(δ) την εκπαίδευση και διαφώτιση πολιτών της Δημοκρατίας σε θέματα πολιτικής άμυνας, καθώς και την εξάρτυση τους για σκοπούς πολιτικής άμυνας

(ε) την προμήθεια, αποθήκευση και διατήρηση εφοδίων, υλικών ή μέσων που απαιτούνται για σκοπούς πολιτικής άμυνας

(στ) την κατασκευή, διατήρηση ή μετατροπή κτιρίων, κατασκευασμάτων ή εκσκαφών που απαιτούνται για σκοπούς πολιτικής άμυνας και την κατασκευή οποιουδήποτε άλλου έργου ή την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας αναγκαίας για τους σκοπούς αυτούς

(ζ) την επίταξη, αγορά και μίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας που απαιτείται για σκοπούς πολιτικής άμυνας

(η) τον καθορισμό αμοιβών ή αποζημιώσεων που καταβάλλονται αναφορικά με οτιδήποτε έγινε ή οποιαδήποτε υπηρεσία που προσφέρθηκε ή ζημιά ή βλάβη που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα πράξεων ή παραλείψεων κατά την άσκηση εξουσιών που παρέχονται από τον παρόντα Νόμο.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την άσκηση οποιωνδήποτε από τις εξουσίες του που αναφέρονται στο εδάφιο (1) στον Υπουργό Εσωτερικών ο οποίος προβαίνει στην οργάνωση των αναγκαίων για το σκοπό αυτό διευθύνσεων και υπηρεσιών.