Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας” σημαίνει το Σχέδιο που καταρτίζεται και εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5

“κατάσταση πολιτικής άμυνας” σημαίνει την κατάσταση η οποία κηρύσσεται σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 4

“καταφύγιο” σημαίνει οποιοδήποτε κτίριο, κατασκευή ή εκσκαφή που χρησιμοποιείται ή προορίζεται ή είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για την παροχή προστασίας από συμφορά ή εχθρική επίθεση

“καταφύγιο πολιτικής άμυνας” σημαίνει οποιοδήποτε καταφύγιο, εκτός εκείνων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται για πλήρη ή μερική χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις της Δημοκρατίας

“Οργανισμός Δημόσιου Δικαίου” σημαίνει νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου ή άλλο οργανισμό δημόσιου δικαίου υπό οποιαδήποτε ονομασία ή τίτλο, που ιδρύθηκε και λειτουργεί για το δημόσιο συμφέρον με βάση νόμο και ο όρος περιλαμβάνει τις αρχές τοπικής διοίκησης

“Οργανισμός Ιδιωτικού Δικαίου” σημαίνει εταιρεία, συνεταιρισμό, σωματείο, ίδρυμα, λέσχη, σύνδεσμο ή οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και ο όρος περιλαμβάνει οποιαδήποτε ένωση προσώπων κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

“ουσιώδης υπηρεσία” σημαίνει υπηρεσία που κηρύχθηκε ουσιώδης με βάση το άρθρο 6

“πολιτικές αμυντικές δυνάμεις” και “πολιτικές αμυντικές υπηρεσίες” σημαίνουν, αντίστοιχα, δυνάμεις και υπηρεσίες που συγκροτούνται με βάση τον παρόντα Νόμο για την αντιμετώπιση των αναγκών της πολιτικής άμυνας

“πολιτική άμυνα” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του άρθρου 61 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου των Συμβάσεων της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 (Πρωτόκολλο Ι), όπως έχει κυρωθεί με τον περί του Προσθέτου Πρωτοκόλλου (Πρωτόκολλον Ι) των Συμβάσεων της Γενεύης (Κυρωτικό) Νόμο του 1979 και περιλαμβάνει κάθε μέτρο το οποίο-

(α) χωρίς να απολήγει σε πραγματική σύρραξη, αποτελεί μορφή άμυνας έναντι εχθρικής επίθεσης ή αποστερεί από οποιαδήποτε εχθρική επίθεση ολόκληρη ή μέρος της ενέργειας της, ανεξάρτητα αν το μέτρο αυτό λαμβάνεται πριν, κατά ή μετά την εν λόγω επίθεση, δεν περιλαμβάνει όμως την κατασκευή και διατήρηση καταφυγίων που προορίζονται για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις της Δημοκρατίας ή

(β) αποτελεί τρόπο αντιμετώπισης συμφοράς ή περιορισμού των αποτελεσμάτων της και περιλαμβάνει τις συστηματικές ενέργειες για πρόληψη, σχεδίαση, εκπαίδευση, προπαρασκευή, ανταπόκριση και χειρισμό των επιπτώσεων της, ανεξάρτητα αν το μέτρο λαμβάνεται προληπτικά ή κατά ή μετά την εν λόγω συμφορά

“συμφορά” σημαίνει καταστρεπτικό γεγονός στην επικράτεια της Δημοκρατίας που οφείλεται σε σεισμό, κατολίσθηση εδάφους, πλημμύρα, κυκλώνα, θύελλα ή θαλασσοταραχή ή άλλη θεομηνία, τεχνολογικό ατύχημα, πυρκαγιά, έκρηξη, επιδημία, δυστύχημα, ναυάγιο ή άλλο σοβαρής μορφής γεγονός, το μέγεθος του οποίου προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει κινδύνους για τη ζωή ή την ευημερία μεγάλου αριθμού προσώπων ή εκτεταμένες συνέπειες στο περιβάλλον ή στους φυσικούς πόρους της Δημοκρατίας.