Συνοπτικός τίτλος

1. Ο περί Πολιτικής Άμυνας Νόμος του 1996 και ο περί Πολιτικής Άμυνας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Πολιτικής Άμυνας Νόμοι του 1996 και 1998.