ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Εγγραφή εις Μητρώον, κ.λ.

4.- (1) Ο Έφορος τηρεί-

(α) Μητρώο Νοσηλευτών στον καθορισμένο τύπο αποτελούμενο -

(i) Από ένα μέρος το οποίο περιλαμβάνει τα ονόματα των εγγεγραμμένων νοσηλευτών γενικής νοσηλευτικής·

(ii) από ένα μέρος που περιλαμβάνει τα ονόματα των εγγεγραμμένων νοσηλευτών ψυχιατρικής νοσηλευτικής·

(iii) από άλλα μέρη, ως ήθελε καθοριστεί.

(β) Μητρώο Μαιών στον καθορισμένο τύπο που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των εγγεγραμμένων μαιών.

(2) Η εγγραφή προσώπου εις Μητρώον ή μέρος Μητρώου δεν αποκλείει την εγγραφήν του εις έτερον Μητρώον ή μέρος Μητρώου εάν ικανοποιούνται οι προς τούτο απαιτούμενοι όροι εγγραφής.

(3) Ο Έφορος τηρεί ενημερωμένα όλα τα Μητρώα διενεργώντας σε αυτά τις αναγκαίες μεταβολές αναφορικά προς τη διεύθυνση ή τα προσόντα των εγγεγραμμένων προσώπων και απαλείφοντας από το οικείο Μητρώο το όνομα κάθε προσώπου το οποίο απεβίωσε ή έπαυσε να κατέχει τα απαιτούμενα για εγγραφή ή ανανέωση προσόντα ή παρέλειψε να ανανεώσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματός του ή του οποίου το όνομα δέον όπως διαγραφεί από το οικείο Μητρώο, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Διορισμός Εφόρου από το Υπουργικό Συμβούλιο

4Α. Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει Έφορο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για περίοδο τεσσάρων (4) ετών, με δυνατότητα μίας (1) μόνο ανανέωσης.

Γνωστοποίησις αλλαγής διευθύνσεως

5.-(1) Οσάκις πρόσωπον εγγεγραμμένον εις Μητρώον αλλάζη διεύθυνσιν, οφείλει να γνωστοποιή αμελλητί εις τον Έφορον την νέαν αυτού διεύθυνσιν.

(2) Ο Έφορος δύναται να καλέση δι’ επιστολής αποστελλομένης εις την εν τω οικείω Μητρώω αναγραφομένην διεύθυνσιν, παν εγγεγραμμένον πρόσωπον όπως γνωστοποιήση εις αυτόν την τυχόν νέαν διεύθυνσιν του και εάν ουδεμία απάντησις ληφθή εντός εξ μηνών από της αποστολής της επιστολής, ο Έφορος δύναται, τη εγκρίσει του Συμβουλίου, να απαλείψη εκ του Μητρώου το όνομα του τοιούτου προσώπου.

(3) Παν πρόσωπον του οποίου το όνομα απαλείφεται συμφώνως προς το εδάφιον (2) του παρόντος άρθρου εκ τινος Μητρώου δύναται να ζητήση επανεγγραφήν του ονόματος του διά της υποβολής αιτήσεως προς τούτο και εν τοιαύτη περιπτώσει ο Έφορος προβαίνει εις την επανεγγραφήν, εάν ο αιτών εξακολουθή να κατέχη τα απαιτούμενα δι’ εγγραφήν προσόντα.

Δημοσίευσις Αντιγράφων των Μητρώων

6. Εντός του Ιανουαρίου εκάστου έτους δέον όπως δημοσιεύεται υπό του Εφόρου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας πλήρως ενημερωμένος κατάλογος των εγγεγραμμένων εις έκαστον Μητρώον προσώπων και αντίτυπον της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας του έτους κατά το οποίον εδημοσιεύθη ο τελευταίος κατάλογος αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξιν εις πάσαν νομικήν διαδικασίαν περί του ότι τα εν αυτή κατονομαζόμενα πρόσωπα είναι εγγεγραμμένοι νοσηλευτές, εγγεγραμμέναι μαίαι, αναλόγως της περιπτώσεως, και η απουσία εκ τοιούτου αντιτύπου του ονόματος οιουδήποτε προσώπου αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξιν ότι το τοιούτο πρόσωπον δεν είναι εγγεγραμμένον:

Νοείται ότι, εν περιπτώσει προσώπου όπερ ενεγράφη εις το οικείον Μητρώον μετά την ως είρηται τελευταίαν δημοσίευσιν, πιστοποιητικόν υπογεγραμμένον υπό του Συμβουλίου αποτελεί απόδειξιν ότι το τοιούτο πρόσωπον είναι εγγεγραμμένος νοσηλευτής, εγγεγραμμένη μαία, αναλόγως της περιπτώσεως.

 

Άσκηση Νοσηλευτικής ή Μαιευτικής

7.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να ασκεί τη νοσηλευτική ή μαιευτική εκτός εάν είναι-

(α) Εγγεγραμμένος νοσηλευτής και ασκεί την κατηγορία της νοσηλευτικής η οποία αναφέρεται στο μέρος του Μητρώου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ή εγγεγραμμένη μαία, αναλόγως της περίπτωσης, και είναι εφοδιασμένος με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ· ή

(β) φοιτητής Νοσηλευτικής ή φοιτητής Μαιευτικής, εφόσον ασκεί τη νοσηλευτική ή τη μαιευτική, αναλόγως της περίπτωσης, υπό την επίβλεψη εγγεγραμμένου νοσηλευτή, ή εγγεγραμμένης μαίας, αντίστοιχα, σύμφωνα και κατά την εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων της σχολής στην οποία φοιτά.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να εκτελεί, υπό την επίβλεψη εγγεγραμμένου νοσηλευτή ή εγγεγραμμένης μαίας, βοηθητικά καθήκοντα, τα οποία δεν αποτελούν άσκηση νοσηλευτικής στην έννοια του παρόντος Νόμου, όπως η μέτρηση θερμοκρασίας, πίεσης και σφυγμών, ο καθαρισμός του κρεβατιού και του δαπέδου του δωματίου του ασθενούς, η γενική καθαριότητα του χειρουργείου, των χειρουργικών εργαλείων και του ιματισμού χειρουργείου, ή άλλα παρόμοιας φύσης απλά βοηθητικά καθήκοντα.

Εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών

8.-(1) Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Νοσηλευτών αν ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι:

(α) Έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του·

(β) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο - πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους·

(γ) είναι κάτοχος διπλώματος νοσηλευτικής που χορηγείται από τη Νοσηλευτική Σχολή του Υπουργείου Υγείας ή από το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ή από πανεπιστήμια, των οποίων το πρόγραμμα σπουδών εγκρίνεται από το Συμβούλιο ή είναι κάτοχος ενός από τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους που αναφέρονται στο Παράρτημα II ή είναι κάτοχος διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου νοσηλευτικής που δεν αναφέρεται στο Παράρτημα II αλλά είναι σύμφωνο με τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος III, αναγνωρίζεται από το ΚΥΣΑΤΣ και εγκρίνεται από το Συμβούλιο ή καλύπτεται από τις πρόνοιες του άρθρου 8Α·

(δ) είναι πρόσωπο καλού χαρακτήρα. Προς απόδειξη τούτου προσκομίζει πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου ή, στην περίπτωση υπηκόου άλλου κράτους μέλους, αντίγραφο ποινικού μητρώου ή βεβαίωση ή άλλο ισότιμο έγγραφο του κράτους καταγωγής ή προέλευσης του, νοουμένου ότι δεν έχουν παρέλθει τρεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους·

(2) Το Συμβούλιο βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου του ενδιαφερομένου, εντός ενός μηνός από την εν λόγω παραλαβή και τον ενημερώνει για τυχόν ελλείποντα έγγραφα.

(3) Το Συμβούλιο εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση εντός τριών μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου.

(4) Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης του Συμβουλίου ή παράλειψης έκδοσης απόφασης εντός της προθεσμίας του εδαφίου (2), ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος.

(5) Το Συμβούλιο δύναται, όπου έχει δικαιολογημένες αμφιβολίες να απαιτήσει από το κράτος μέλος, βεβαίωση της γνησιότητας των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν χορηγηθεί στο κράτος αυτό και αναφέρονται στο Παράρτημα II ή στο άρθρο 8Α, καθώς και βεβαίωση ότι ο αιτητής εκπληρώνει όλες τις προβλεπόμενες στο Παράρτημα III προϋποθέσεις εκπαίδευσης.

(6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), το Συμβούλιο δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να επιτρέψει την εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών, κάθε προσώπου το οποίο, αν και δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους, πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που καθορίζονται στο εδάφιο (1), για όση περίοδο καθορίσει το Συμβούλιο.

(7) Για την εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών υπηκόου κράτους μέλους που κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τυχόν αναγνώριση του εν λόγω διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου από άλλο κράτος μέλος καθώς και την εκπαίδευση και/ή την επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο ενδιαφερόμενος σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.

(7Α) Για την εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών πολίτη κράτους μέλους που κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Συμβούλιο αναγνωρίζει το εν λόγω δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο, εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαθέτει τριετή επαγγελματική πείρα, στο έδαφος του κράτους, το οποίο αναγνώρισε τον εν λόγω τίτλο και εφόσον η επαγγελματική αυτή πείρα πιστοποιείται από το εν λόγω κράτος μέλος.

(8) Σε περίπτωση αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών πολίτη κράτους μέλους, ο οποίος κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που χορηγήθηκε σε κράτος μέλος αλλά δεν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ, το Συμβούλιο αποφασίζει για την εγγραφή αφού λάβει υπόψη το σύνολο των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων και της πείρας του ενδιαφερομένου, προβαίνοντας σε σύγκριση μεταξύ αφενός των ικανοτήτων που πιστοποιούνται με το δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο και της αποκτηθείσας πείρας του ενδιαφερομένου και αφετέρου των προσόντων που απαιτούνται για εγγραφή δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(9) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), επιτρέπεται η εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών προσώπου που ικανοποιεί  τις πρόνοιες του άρθρου 8Α και ασκούσε το επάγγελμα του νοσηλευτή δευτέρου επιπέδου γενικής νοσηλευτικής στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας πριν την 1η Μαΐου 2004, εφόσον ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι ασκούσε στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας το επάγγελμα του Νοσηλευτή Δευτέρου Επιπέδου Γενικής Νοσηλευτικής πραγματικά και νόμιμα για τρία συναπτά έτη.

(10) Από την εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών, η πρώτη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος νοσηλευτή ισχύει για τέσσερα (4) έτη και δύναται να ανανεώνεται κάθε τέσσερα (4) έτη, κατά τη λήξη της, με την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού εγγραφής στο Συμβούλιο, την πληρωμή σχετικού τέλους και την τήρηση των προϋποθέσεων για ανανέωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για νοσηλευτές που ήταν ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Nοσηλευτών κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ανανεώνεται αυτόματα ατελώς, για μία (1) ακόμη περίοδο τεσσάρων (4) ετών, νοουμένου ότι προσκομίζουν το σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής τους στο Συμβούλιο μέσα σε περίοδο έξι (6) μηνών από την παραλαβή της ειδοποίησης της αυτόματης ανανέωσης:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση μη προσκόμισης του σχετικού πιστοποιητικού εγγραφής στο Συμβούλιο μέσα στην περίοδο που καθορίζεται στην ανωτέρω επιφύλαξη, οι νοσηλευτές είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν το τέλος εγγραφής που καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Αναγνωρισμένοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II

8Α. Για σκοπούς της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 8, επιτρέπεται η εγγραφή στο Μητρώο σε υπήκοο κράτους μέλους που κατέχει:

(α) Διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους που δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελαχίστων απαιτήσεων εκπαιδεύσεως που προβλέπονται στο Παράρτημα III, και έχουν χορηγηθεί από το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο πριν την 29η Ιουνίου 1979, από την Ελλάδα πριν την 1η Ιανουαρίου 1981, από την Ισπανία και την Πορτογαλία πριν την 1η Ιανουαρίου 1986, από την Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία και την Ισλανδία πριν την 1η Ιανουαρίου 1994, από το Λίχτενσταϊν πριν την 1η Μαΐου 1995, από την Ελβετία πριν την 1η Ιουνίου 2002, από τη Μάλτα, τη Τσεχική Δημοκρατία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, την Εσθονία, τη Λετονία,  τη Λιθουανία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία πριν την 1η Μαΐου 2004, από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία πριν την 1η Ιανουαρίου 2007 και από την Κροατία πριν την 1η Ιουλίου 2013, εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση που πιστοποιεί ότι οι υπήκοοι αυτοί επεδόθηκαν πραγματικά και νόμιμα στις σχετικές δραστηριότητες νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες επί τρία τουλάχιστον συνεχή έτη κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της χορηγήσεως της βεβαιώσεως. Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να έχουν περιλάβει την πλήρη ευθύνη του προγραμματισμού, της οργανώσεως και της διοικήσεως των υπηρεσιών του νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες προς τον ασθενή:

Νοείται ότι οι κάτοχοι του βουλγάρικου τίτλου “feldsher” δε δικαιούνται επαγγελματικής αναγνώρισης για σκοπούς άσκησης της νοσηλευτικής στην Κυπριακή Δημοκρατία·

(β) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες που δεν αντιστοιχούν στις ονομασίες που περιλαμβάνονται για το εν λόγω κράτος μέλος στο Παράρτημα II, εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό που εκδόθηκε από την αρμόδια αρχή ή οργανισμό του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Το πιστοποιητικό αυτό βεβαιώνει ότι τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες χορηγήθηκαν μετά από εκπαίδευση σύμφωνη με τις διατάξεις του Παραρτήματος III και εξομοιώνονται από το κράτος μέλος που τα χορήγησε με εκείνα των οποίων οι ονομασίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ·

(γ) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες που πιστοποιούν κατάρτιση που αποκτήθηκε στο έδαφος της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας και που δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελάχιστων απαιτήσεων κατάρτισης που προβλέπονται στο Παράρτημα III, εφόσον:

- Πιστοποιούν κατάρτιση που άρχισε πριν από την 3η Οκτωβρίου 1990

- παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες σε όλο το έδαφος της Γερμανίας με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους τίτλους που χορηγούνται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές και που αναφέρονται στο Παράρτημα II και

- συνοδεύονται από βεβαίωση που εκδίδεται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές, με την οποία πιστοποιείται ότι οι προαναφερθέντες υπήκοοι επιδόθηκαν πραγματικά και νόμιμα στις δραστηριότητες νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες στη Γερμανία τουλάχιστον επί μια τριετία κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της έκδοσης της βεβαίωσης. Στις εν λόγω δραστηριότητες πρέπει να έχει περιληφθεί η πλήρης ευθύνη για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και την παροχή νοσηλευτικής περίθαλψης στον ασθενή·

(δ) [Διαγράφηκε].

Στις δραστηριότητες αυτές πρέπει να έχει περιληφθεί η ανάληψη πλήρους ευθύνης για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την πραγματοποίηση της νοσοκομειακής περίθαλψης του ασθενούς·

(ε) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους τυπικών προσόντων νοσηλευτών υπεύθυνων για γενικές φροντίδες που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Τσεχοσλοβακία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, όταν οι αρχές της Τσεχικής Δημοκρατίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα τσεχικά προσόντα νοσηλευτών γενικών φροντίδων, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα νοσηλευτή γενικών φροντίδων και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Τσεχικής Δημοκρατίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού·

(στ) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι νοσηλευτών υπεύθυνων για γενικές φροντίδες που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από τις 20 Αυγούστου 1991, όταν οι αρχές της Εσθονίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα εσθονικά προσόντα νοσηλευτών γενικών φροντίδων, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα νοσηλευτών γενικών φροντίδων και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Εσθονίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού·

(ζ) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι νοσηλευτών υπεύθυνων για γενικές φροντίδες που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από τις 21 Αυγούστου 1991, όταν οι αρχές της Λετονίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα λετονικά προσόντα νοσηλευτών γενικών φροντίδων, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα νοσηλευτών γενικών φροντίδων και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Λετονίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού·

(η) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι νοσηλευτή υπεύθυνου για γενικές φροντίδες που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από τις 11 Μαρτίου 1990, όταν οι αρχές της Λιθουανίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα λιθουανικά προσόντα νοσηλευτών γενικών φροντίδων, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα νοσηλευτών γενικών φροντίδων και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Λιθουανίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού·

(θ) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι νοσηλευτή υπεύθυνου για γενικές φροντίδες που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Τσεχοσλοβακία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, όταν οι αρχές της Σλοβακίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα σλοβακικά προσόντα νοσηλευτών γενικών φροντίδων, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα νοσηλευτή γενικών φροντίδων και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Σλοβακίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού·

(ι) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι νοσηλευτή υπεύθυνου για γενικές φροντίδες που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στη Γιουγκοσλαβία πριν από τις 25 Ιουνίου 1991, όταν οι αρχές της Σλοβενίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα σλοβενικά προσόντα νοσηλευτών γενικών φροντίδων, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα νοσηλευτή γενικών φροντίδων και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Σλοβενίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού·

(ια) τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης νοσηλευτών που-

(i) έχουν αποκτηθεί στην Πολωνία σε νοσηλευτές που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση πριν την 1η Μαΐου 2004, η οποία δεν συμμορφωνόταν προς τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ∙ και

(ii) που βεβαιώνεται με πτυχίο “bachelor”  το οποίο αποκτήθηκε με βάση ειδικό πρόγραμμα αναβάθμισης που περιέχεται

- στο άρθρο 11 της πράξης της 20ης Απριλίου 2004 σχετικά με την τροποποίηση της πράξης για τα επαγγέλματα του νοσηλευτή και της μαίας/μαιευτή και σε ορισμένα άλλα νομοθετήματα ( Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας του 2004 αρ.92,  pos.885 και του 2007, αριθμ.176,pos.1237) και στον κανονισμό του Υπουργείου Υγείας της 11ης Μαΐου 2004 σχετικά με τους λεπτομερείς όρους σπουδών νοσηλευτή και μαίας/μαιευτή που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τελική εξέταση-matura) και οι οποίοι είναι απόφοιτοι του ιατρικού λυκείου και ιατρικών επαγγελματικών σχολών νοσηλευτών και μαιών (Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας του 2004 αριθμ.110, pos.1170 και του 2010 αριθ. 65, pos.420), ή

- στο άρθρο 52.3 σημείο 2 του νόμου της 15ης Ιουλίου 2011 για τα επαγγέλματα του νοσηλευτή και της μαίας (Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας του 2011, αριθ.174, pos. 1039) και στον κανονισμό του Υπουργού Υγείας της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τους λεπτομερείς όρους σπουδών νοσηλευτή και μαίας/μαιευτή, που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τελική εξέταση-matura) και οι οποίοι είναι απόφοιτοι ιατρικού λυκείου και ιατρικών επαγγελματικών σχολών νοσηλευτών και μαιών/μαιευτών δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας του 2012, pos.770),

με στόχο να εξακριβωθεί ότι ο νοσηλευτής  έχει επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων ανάλογο με το επίπεδο νοσηλευτών που διαθέτουν τα προσόντα τα οποία καθορίζονται για την Πολωνία  στο Παράρτημα ΙΙ∙

(ιβ) εκπαίδευση ως νοσηλευτής υπεύθυνος για γενική περίθαλψη στη Ρουμανία και του οποίου η κατάρτιση δεν ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, αναγνωρίζεται ως επαρκής απόδειξη ο ακόλουθος τίτλος εκπαίδευσης ως νοσηλευτής υπεύθυνος για γενική περίθαλψη, υπό τον όρο ότι ο εν λόγω τίτλος συνοδεύεται από πιστοποιητικό με το οποίο να βεβαιώνεται ότι ο πολίτης κράτους μέλους έχει ασκήσει πραγματικά και νόμιμα τις δραστηριότητες νοσηλευτή υπεύθυνου για γενική περίθαλψη στη Ρουμανία, περιλαμβανομένης της ανάληψης πλήρους ευθύνης για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την πραγματοποίηση της νοσοκομειακής περίθαλψης των ασθενών επί τουλάχιστον τρία συναπτά έτη κατά τη διάρκεια πέντε ετών πριν από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού:

- Certificat de competente profesionale de asistent medical generalist με μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση σε “şcoalã postlicealã”, το οποίο βεβαιώνει ότι η εκπαίδευση ξεκίνησε πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007·

- Diplomã de absolvire de asistent medical generalist με σύντομες σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο βεβαιώνει ότι η κατάρτιση άρχισε πριν από την 1η Οκτωβρίου 2003·

- Diplomã de licenţã de asistent medical generalist με μακροχρόνιες σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο βεβαιώνει ότι η κατάρτιση άρχισε πριν από την 1η Οκτωβρίου 2003.

Χρήση επαγγελματικού τίτλου

8Β. Υπήκοος κράτους μέλους εγγεγραμμένος στο Μητρώο Νοσηλευτών ως νοσηλευτής γενικής νοσηλευτικής δυνάμει του άρθρου 8 ή ασκών προσωρινά τη νοσηλευτική στη Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου 12Α, φέρει τον επαγγελματικό τίτλο του "εγγεγραμμένου νοσηλευτή γενικής νοσηλευτικής" κατά την άσκηση του επαγγέλματος στη Δημοκρατία.

Χρήση ακαδημαϊκού τίτλου

8Γ.-(1) Υπήκοος κράτους μέλους εγγεγραμμένος στο Μητρώο Νοσηλευτών ως νοσηλευτής γενικής νοσηλευτικής δύναται, εκτός από τον επαγγελματικό τίτλο του εγγεγραμμένου νοσηλευτή γενικής νοσηλευτικής, να χρησιμοποιεί τον ακαδημαϊκό του τίτλο, καθώς και τη σχετική σύντμηση του στη γλώσσα του κράτους μέλους από όπου πήρε αυτόν τον τίτλο. Σε τέτοια περίπτωση, ο ακαδημαϊκός τίτλος πρέπει να συνοδεύεται από το όνομα και τον τόπο του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή να αναφέρεται η εξεταστική επιτροπή που τον έχει χορηγήσει.

(2) Αν ο ακαδημαϊκός τίτλος του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση στη Δημοκρατία με τίτλο που απαιτεί στη Δημοκρατία συμπληρωματική εκπαίδευση που δεν έχει αποκτηθεί από τον κάτοχο του, το Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει στον κάτοχο του τίτλου τη χρήση του τίτλου εκπαίδευσης του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης, με κατάλληλη μορφή που καθορίζεται από το Συμβούλιο.

Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών

8Δ.-(1) Το Συμβούλιο σε περίπτωση που πολίτης της Δημοκρατίας ή νοσηλευτής εγγεγραμμένος στο Μητρώο κάνει αίτηση για εγγραφή ως νοσηλευτής σε άλλο κράτος μέλος και το κράτος μέλος αυτό ζητά στοιχεία σχετικά με το ήθος ή την εντιμότητα του ενδιαφερομένου, υποχρεούται όπως διαβιβάσει στο κράτος μέλος αυτό όσες πληροφορίες ενδεχομένως διαθέτει για τα μέτρα ή τις κυρώσεις επαγγελματικού ή διοικητικού χαρακτήρα που έχουν ληφθεί κατά του ενδιαφερομένου, καθώς και για τις ποινικές κυρώσεις που επηρεάζουν την άσκηση του επαγγέλματος του νοσηλευτή στη Δημοκρατία.

(2) Όταν το Συμβούλιο ενημερωθεί από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους για σοβαρά και συγκεκριμένα γεγονότα που συνέβησαν στη Δημοκρατία και μπορούν να έχουν συνέπειες στην άσκηση του επαγγέλματος του νοσηλευτή, εξετάζει την ακρίβεια των γεγονότων αυτών και αφού προβεί στις αναγκαίες έρευνες ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αυτού σχετικά με τα έγγραφα ή τις βεβαιώσεις που έχει εκδώσει, εφόσον είναι δυνατόν εντός τριών μηνών.

(3) Εάν κατά την εξέταση της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών υπηκόου κράτους μέλους, το Συμβούλιο λάβει γνώση σοβαρών και συγκεκριμένων γεγονότων, τα οποία συνέβησαν εκτός της Δημοκρατίας, πριν την εγκατάσταση του στη Δημοκρατία και μπορούν να έχουν συνέπειες στην άσκηση του επαγγέλματος του νοσηλευτή, ενημερώνει σχετικά και ζητά πληροφορίες από το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης. Η διαδικασία για την εγγραφή συνεχίζεται μετά τη λήψη απάντησης από το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης ή την πάροδο τριών μηνών. Η προθεσμία που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 8 αναστέλλεται σε περίπτωση εφαρμογής του παρόντος εδαφίου.

(4) Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ του Συμβουλίου και των αρμοδίων αρχών άλλου κράτους μέλους είναι απόρρητες.

Εγγραφή στο Μητρώο Μαιών

9.-(1) Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Μαιών εάν ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι:

(α) Έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του·

(β) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους·

(γ) είναι κάτοχος του διπλώματος μαιευτικής που χορηγείται από τη Νοσηλευτική Σχολή του Υπουργείου Υγείας ή από το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ή από πανεπιστήμια, των οποίων το πρόγραμμα σπουδών εγκρίνεται από το Συμβούλιο ή είναι κάτοχος ενός από τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους που αναφέρονται στο Παράρτημα V ή είναι κάτοχος διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου μαιευτικής που δεν αναφέρεται στο Παράρτημα V αλλά είναι σύμφωνο με τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος VI, αναγνωρίζεται από το ΚΥΣΑΤΣ και εγκρίνεται από το Συμβούλιο, ή καλύπτεται από τις πρόνοιες του άρθρου 9Α·

(δ) είναι πρόσωπο καλού χαρακτήρα. Προς απόδειξη τούτου προσκομίζει πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου ή βεβαίωση ή άλλο ισότιμο έγγραφο του κράτους καταγωγής ή προέλευσής του, νοουμένου ότι δεν έχουν παρέλθει τρεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

(2) Το Συμβούλιο βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου του ενδιαφερομένου, εντός ενός μηνός από την εν λόγω παραλαβή και τον ενημερώνει για τυχόν ελλείποντα έγγραφα.

(3) Το Συμβούλιο εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση εντός τριών μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου.

(4) Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης του Συμβουλίου ή παράλειψης έκδοσης απόφασης εντός της προθεσμίας του εδαφίου (2), ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος.

(5) Το Συμβούλιο δύναται, όπου έχει δικαιολογημένες αμφιβολίες να απαιτήσει από το κράτος μέλος, βεβαίωση της γνησιότητας των διπλωμάτων, πιστοποιητικών ή άλλων τίτλων που έχουν χορηγηθεί στο κράτος αυτό και αναφέρονται στο Παράρτημα V ή στο άρθρο 9Α, καθώς και βεβαίωση ότι ο αιτητής εκπληρώνει όλες τις προβλεπόμενες στο Παράρτημα VI προϋποθέσεις εκπαίδευσης.

(6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), το Συμβούλιο δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να επιτρέψει την εγγραφή στο Μητρώο Μαιών κάθε προσώπου το οποίο, αν και δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους, πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που καθορίζονται στο εδάφιο (1), για όση περίοδο καθορίσει το Συμβούλιο.

(7) Για την εγγραφή στο Μητρώο Μαιών υπηκόου κράτους μέλους που κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τυχόν αναγνώριση του εν λόγω διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου από άλλο κράτος μέλος καθώς και την εκπαίδευση και/ή την επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο ενδιαφερόμενος σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.

(7Α) Για την εγγραφή στο Μητρώο Μαιών πολίτη κράτους μέλους που κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Συμβούλιο αναγνωρίζει το εν λόγω δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο, εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαθέτει τριετή επαγγελματική πείρα, στο έδαφος του κράτους, το οποίο αναγνώρισε τον εν λόγω τίτλο και εφόσον η επαγγελματική αυτή πείρα πιστοποιείται από το εν λόγω κράτος μέλος.

(8) Σε περίπτωση αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Μαιών πολίτη κράτους μέλους, ο οποίος κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που χορηγήθηκε σε κράτος μέλος αλλά δεν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V, το Συμβούλιο αποφασίζει για την εγγραφή αφού λάβει υπόψη το σύνολο των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων και της πείρας του ενδιαφερομένου, προβαίνοντας σε σύγκριση αφενός μεταξύ των ικανοτήτων που πιστοποιούνται με το δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο και της αποκτηθείσας πείρας του ενδιαφερομένου και αφετέρου των προσόντων που απαιτούνται για εγγραφή δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(9) Από την εγγραφή στο Μητρώο Μαιών, η πρώτη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μαίας ισχύει για τέσσερα (4) έτη και δύναται να ανανεώνεται κάθε τέσσερα (4) έτη, κατά τη λήξη της, με την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού εγγραφής στο Συμβούλιο, την πληρωμή σχετικού τέλους και την τήρηση των προϋποθέσεων για ανανέωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η εγγραφή και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για μαίες που ήταν ήδη εγγεγραμμένες στο Mητρώο Μαιών κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ανανεώνεται αυτόματα ατελώς, για μία (1) ακόμη περίοδο τεσσάρων (4) ετών, νοουμένου ότι προσκομίζουν το σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής τους στο Συμβούλιο μέσα σε περίοδο έξι (6) μηνών από την παραλαβή της ειδοποίησης της αυτόματης ανανέωσης:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση μη προσκόμισης του σχετικού πιστοποιητικού εγγραφής στο Συμβούλιο μέσα στην περίοδο που καθορίζεται στην ανωτέρω επιφύλαξη, οι μαίες είναι υποχρεωμένες να καταβάλουν το τέλος εγγραφής που καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Αναγνωρισμένοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V

9Α. Για σκοπούς της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 9, επιτρέπεται η εγγραφή στο Μητρώο σε υπήκοο κράτους μέλους που κατέχει:

(α) Διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι που έχουν χορηγηθεί πριν την 23η Ιανουαρίου 1983 στο Βέλγιο, στη Δανία, στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στην Ιρλανδία, στην Ιταλία, στο Λουξεμβούργο, στην Ολλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, πριν την 1η Ιανουαρίου 1986 στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, πριν την 1η Ιανουαρίου 1994 στην Αυστρία, στη Φινλανδία, στη Σουηδία, στην Ισλανδία και στη Νορβηγία, πριν την 1η Μαΐου 1995 στο Λιχτενστάιν, πριν την 1η Ιουνίου 2002 στην Ελβετία, πριν την 1η Μαΐου 2004 στη Μάλτα, στη Τσεχική Δημοκρατία, στην Πολωνία, στην Ουγγαρία, στην Εσθονία, στη Λετονία, στη Λιθουανία, στη Σλοβενία και στη Σλοβακία, πριν την 1η Ιανουαρίου 2007 στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, πριν την 1η Ιουλίου 2013 στην Κροατία και δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελαχίστων απαιτήσεων εκπαιδεύσεως που προβλέπονται στο Παράρτημα VI, εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση που πιστοποιεί ότι οι υπήκοοι αυτοί άσκησαν πραγματικά και νόμιμα τις σχετικές δραστηριότητες στη μαιευτική επί τρία τουλάχιστον συνεχή έτη και κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της χορηγήσεως της βεβαιώσεως·

(β) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι μαίας που χορηγήθηκαν πριν την 23η Ιανουαρίου 1983 στο Βέλγιο, στη Δανία, στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στην Ιρλανδία, στην Ιταλία, στο Λουξεμβούργο, στην Ολλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, πριν την 1η Ιανουαρίου 1986 στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, πριν την 3η Οκτωβρίου 1990 στην πρώην Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας, πριν την 1η Ιανουαρίου 1994 στην Αυστρία, στη Φινλανδία και στη Σουηδία, πριν την 1η Μαΐου 1995 στο Λίχτενσταϊν, πριν την 1η Ιουνίου 2002 στην Ελβετία, πριν την 1η Μαΐου 2004 στη Μάλτα, στη Τσεχική Δημοκρατία, στην Πολωνία, στην Ουγγαρία, στην Εσθονία, στη Λετονία, στη Λιθουανία, στη Σλοβενία και στη Σλοβακία, πριν την 1η Ιανουαρίου 2007 στη Βουλγαρία και στη Ρουμανια, πριν την 1η Ιουλίου 2013 στην Κροατία και ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελαχίστων απαιτήσεων εκπαίδευσης που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του Παραρτήματος VI, η οποία αναγνωρίζεται εάν συμπληρώνεται από την επαγγελματική εξάσκηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του Παραρτήματος VI, εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση που πιστοποιεί ότι οι υπήκοοι αυτοί άσκησαν πραγματικά και νόμιμα τις σχετικές δραστηριότητες της μαιευτικής επί δύο τουλάχιστον συνεχή έτη κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της χορηγήσεως της βεβαιώσεως·

(γ) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι μαίας που έχουν χορηγηθεί από κράτος μέλος, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις ονομασίες που αναφέρονται για το εν λόγω κράτος μέλος στο Παράρτημα V, εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό που χορηγείται από την αρμόδια αρχή ή οργανισμό. Το πιστοποιητικό αυτό βεβαιώνει ότι το δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλος τίτλος μαιευτικής πιστοποιούν εκπαίδευση σύμφωνη με τις διατάξεις του Παραρτήματος VI και ότι εξομοιώνονται από το κράτος μέλος που τα χορήγησε με εκείνα των οποίων οι ονομασίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V·

(δ) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι μαίας που πιστοποιούν κατάρτιση που αποκτήθηκε στο έδαφος της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας και που δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελαχίστων απαιτήσεων κατάρτισης που προβλέπονται στο Παράρτημα VI, εφόσον:

(i) Πιστοποιούν κατάρτιση που άρχισε πριν από την 3η Οκτωβρίου 1990·

(ii) παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων μαιευτικής σε όλο το έδαφος της Γερμανίας, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους τίτλους που χορηγούνται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές και που αναφέρονται στο Παράρτημα V· και

(iii) συνοδεύονται από βεβαίωση που εκδίδεται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές, με την οποία πιστοποιείται ότι οι εν λόγω υπήκοοι επιδόθηκαν πραγματικά και νόμιμα στις εν λόγω δραστηριότητες στη Γερμανία τουλάχιστον επί μια τριετία κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της έκδοσης της βεβαίωσης·

(ε) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι μαίας που πιστοποιούν κατάρτιση που αποκτήθηκε στο έδαφος της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας και που ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελαχίστων απαιτήσεων κατάρτισης που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του Παραρτήματος VI, η οποία όμως αναγνωρίζεται εάν συμπληρώνεται από την επαγγελματική εξάσκηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του Παραρτήματος VI, εφόσον:

(i) Πιστοποιούν κατάρτιση που άρχισε πριν από την 3η Οκτωβρίου 1990· και

(ii) συνοδεύονται από βεβαίωση που πιστοποιεί ότι οι εν λόγω υπήκοοι επιδόθηκαν πραγματικά και νόμιμα στις εν λόγω δραστηριότητες στη Γερμανία τουλάχιστον επί μια διετία κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της έκδοσης της βεβαίωσης·

(στ) [Διαγράφηκε]·

(ζ) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι μαίας που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Τσεχοσλοβακία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, όταν οι αρχές της Τσεχικής Δημοκρατίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα τσεχικά προσόντα μαίας, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα της μαίας και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Τσεχικής Δημοκρατίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού·

(η) τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι μαίας που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από τις 20 Αυγούστου 1991, όταν οι αρχές της Εσθονίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα εσθονικά προσόντα μαίας, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα της μαίας και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Εσθονίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού·

(θ) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι μαίας που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από τις 21 Αυγούστου 1991, όταν οι αρχές της Λετονίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα λετονικά προσόντα μαίας, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα της μαίας και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Λετονίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού·

(ι) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι μαίας που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από τις 11 Μαρτίου 1990, όταν οι αρχές της Λιθουανίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα λιθουανικά προσόντα μαίας, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα της μαίας και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Λιθουανίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού·

(ια) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι μαίας που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Τσεχοσλοβακία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, όταν οι αρχές της Σλοβακίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα σλοβακικά προσόντα μαίας, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα της μαίας και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Σλοβακίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού·

(ιβ) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι μαίας που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στη Γιουγκοσλαβία πριν από τις 25 Ιουνίου 1991, όταν οι αρχές της Σλοβενίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτεια της την ίδια νομική ισχύ με τα σλοβενικά προσόντα μαίας, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα της μαίας και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Σλοβενίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού·

(ιγ) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης στη μαιευτική, που έχουν αποκτηθεί στην Πολωνία σε μαίες που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους πριν από την 1η Μαΐου 2004, η οποία δεν συμμορφωνόταν προς τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης που προβλέπονται στο Παράρτημα VI και που βεβαιώνεται με πτυχίο «bachelor» το οποίο αποκτήθηκε με βάση ειδικό πρόγραμμα αναβάθμισης που περιέχεται στο άρθρο 11 της πράξης της 20ης Απριλίου 2004 σχετικά με την τροποποίηση της πράξης για τα επαγγέλματα του νοσηλευτή και της μαίας και σε ορισμένα άλλα νομοθετήματα (Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας του 2004, αριθ.92, pos.885 και του 2007 αριθ. 176, pos.1237)∙ και στον κανονισμό του Υπουργού Υγείας της  11ης Μαΐου 2004 σχετικά με τους λεπτομερείς όρους σπουδών νοσηλευτή και μαίας που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τελική εξέταση-matura) και οι οποίοι είναι απόφοιτοι ιατρικού λυκείου και ιατρικών επαγγελματικών σχολών νοσηλευτών και μαιών( Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας του 2004 αριθ.110, pos.1170 και του 2010 αρθ.65 pos.420)· ή στο άρθρο 53.3 σημείο 3 του νόμου της 15ης Ιουλίου 2011 για το επάγγελμα του νοσηλευτή και μαίας (Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας του 2011, αριθ.174, pos.1039)∙ και στον κανονισμό του Υπουργού Υγείας της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τους λεπτομερείς όρους σπουδών νοσηλευτή και μαίας που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τελική εξέταση- matura) και οι οποίοι είναι απόφοιτοι ιατρικού λυκείου και ιατρικών επαγγελματικών σχολών νοσηλευτών και μαιών δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας του 2012, pos. 770), με στόχο να εξακριβωθεί ότι η μαία έχει επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων ανάλογο με το επίπεδο μαιών που διαθέτουν τα προσόντα τα οποία καθορίζονται για την Πολωνία στο Παράρτημα V∙

(ιδ) επίσημους τίτλους σπουδών μαιευτικής-γυναικολογίας (asistent medical obstetrică-ginecologie), οι οποίοι χορηγήθηκαν από τη Ρουμανία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007 και οι οποίοι δεν πληρούν τις στοιχειώδεις απαιτήσεις κατάρτισης που ορίζονται στο Παράρτημα VI.  Το Συμβούλιο αναγνωρίζει τους εν λόγω επίσημους τίτλους σπουδών ως επαρκή απόδειξη για τους σκοπούς εκτέλεσης των δραστηριοτήτων μαίας, εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών έχουν πραγματικά και νόμιμα ασκήσει στη Ρουμανία τις δραστηριότητες μαιευτικής τουλάχιστον επί πέντε συναπτά έτη κατά τη διάρκεια των επτά ετών προ της χορηγήσεως της βεβαίωσης.

(ιε) τίτλους εκπαίδευσης μαίας, οι οποίοι αναγνωρίζονται αυτόματα, εάν ο αιτητής άρχισε την εκπαίδευση πριν από τις 18 Ιανουαρίου 2016 και η απαίτηση εισαγωγής στην εν λόγω εκπαίδευση ήταν δεκαετής γενική εκπαίδευση ή εκπαίδευση ισοδύναμου επιπέδου  για την κατεύθυνση Ι, ή εάν ολοκλήρωσε εκπαίδευση ως νοσηλευτής υπεύθυνος για γενική περίθαλψη, όπως βεβαιώνεται από τον τίτλο εκπαίδευσης που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ πριν ξεκινήσει την εκπαίδευση μαίας που εμπίπτει στην κατεύθυνση ΙΙ.

Χρήση επαγγελματικού τίτλου

9Β. Υπήκοος κράτους μέλους εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μαιών δυνάμει του άρθρου 9 ή ασκών προσωρινά τη μαιευτική στη Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου 12Γ φέρει τον επαγγελματικό τίτλο της "εγγεγραμμένης μαίας" κατά την άσκηση του επαγγέλματος στη Δημοκρατία.

Χρήση ακαδημαϊκού τίτλου

9Γ.-(1) Υπήκοος κράτους μέλους εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μαιών δύναται, εκτός από τον επαγγελματικό τίτλο, να χρησιμοποιεί τον ακαδημαϊκό του τίτλο, καθώς και τη σχετική σύντμηση του στη γλώσσα του κράτους μέλους από όπου πήρε αυτόν τον τίτλο. Σε τέτοια περίπτωση, ο ακαδημαϊκός τίτλος πρέπει να συνοδεύεται από το όνομα και τον τόπο του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή να αναφέρεται η εξεταστική επιτροπή που τον έχει χορηγήσει.

(2) Αν ο ακαδημαϊκός τίτλος του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση στη Δημοκρατία με τίτλο ο οποίος απαιτεί στο κράτος αυτό συμπληρωματική εκπαίδευση που δεν έχει αποκτηθεί από τον κάτοχο του, το Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει στον κάτοχο του τίτλου τη χρήση του τίτλου εκπαίδευσής του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης, με κατάλληλη μορφή που καθορίζεται από το Συμβούλιο.

Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών

9Δ.-(1) Το Συμβούλιο σε περίπτωση που πολίτης της Δημοκρατίας ή πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Μαιών κάνει αίτηση για εγγραφή σε άλλο κράτος μέλος και το κράτος μέλος αυτό ζητά στοιχεία σχετικά με το ήθος ή την εντιμότητα του ενδιαφερομένου, υποχρεούται όπως διαβιβάσει στο κράτος μέλος αυτό όσες πληροφορίες ενδεχομένως διαθέτει για τα μέτρα ή τις κυρώσεις επαγγελματικού ή διοικητικού χαρακτήρα που έχουν ληφθεί κατά του ενδιαφερομένου, καθώς και για τις ποινικές κυρώσεις που επηρεάζουν την άσκηση της μαιευτικής στη Δημοκρατία.

(2) Όταν το Συμβούλιο ενημερωθεί από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους για σοβαρά και συγκεκριμένα γεγονότα που συνέβησαν στη Δημοκρατία και μπορούν να έχουν συνέπειες στην άσκηση της μαιευτικής, εξετάζει την ακρίβεια των γεγονότων αυτών και αφού προβεί στις αναγκαίες έρευνες ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αυτού σχετικά με τα έγγραφα ή τις βεβαιώσεις που έχει εκδώσει, εφόσον είναι δυνατόν εντός τριών μηνών.

(3) Εάν, κατά την εξέταση της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Μαιών υπηκόου κράτους μέλους, το Συμβούλιο λάβει γνώση σοβαρών και συγκεκριμένων γεγονότων, τα οποία συνέβησαν εκτός της Δημοκρατίας, πριν την εγκατάσταση του υπηκόου άλλου κράτους μέλους στη Δημοκρατία και μπορούν να έχουν συνέπειες στην άσκηση της μαιευτικής, ενημερώνει σχετικά το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης. Η διαδικασία για την εγγραφή συνεχίζεται μετά τη λήψη απάντησης από το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης ή την πάροδο τριών μηνών. Η προθεσμία που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 9 αναστέλλεται σε περίπτωση εφαρμογής του παρόντος εδαφίου.

(4) Οι πληροφορίες που ανταλάσσονται μεταξύ του Συμβουλίου και των αρμοδίων αρχών άλλου κράτους μέλους είναι απόρρητες.

Εγγραφή εις το Μητρώον Αδειούχων εξ επαγγέλματος Βοηθών Ιδιωτικών Κλινικών και το Μητρώον Πρακτικών Νοσοκόμων και Βοηθητικών Νοσοκόμων

10. [Διαγράφηκε]
Γλωσσικές γνώσεις για την άσκηση της νοσηλευτικής ή μαιευτικής

10.-(1) Για την άσκηση της νοσηλευτικής ή μαιευτικής στη Δημοκρατία είναι απαραίτητη η στοιχειώδης γνώση της ελληνικής γλώσσας.

(2) Το Συμβούλιο διενεργεί προσωπικές συνεντεύξεις για διαπίστωση του βαθμού γνώσης της ελληνικής γλώσσας:

Νοείται ότι, το Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων σε ειδική επιτροπή που συστήνει για το σκοπό αυτό.

Αίτησις εγγραφής εις Μητρώον

11.Πάσα αίτησις διά εγγραφήν εις το Μητρώο Νοσηλευτών ή το Μητρώο Μαιών ή δι’ έκδοσιν ειδικής αδείας δέον όπως υποβάλληται εις Έφορον όστις θα θέτη ταύτην ενώπιον του Συμβουλίου και το Συμβούλιον, αφού αποφασίση επί του θέματος, θα κοινοποιή την απόφασιν του εις τον Έφορον προς εκτέλεσιν.

Απαλλαγή εκ της εγγραφής

12.Ανεξαρτήτως των εν τοις άρθροις 8 και 9 διαλαμβανομένων παν πρόσωπον, όπερ επισκέπτεται την Δημοκρατίαν κατόπιν προσκλήσεως ή τη αιτήσει του Υπουργού Υγείας διά να εκτελέση οιανδήποτε εργασίαν εν τη ιδιότητι αυτού ως νοσηλευτής ή μαίας, δικαιούται να ενασκήση την νοσηλευτικήν ή μαιευτικήν άνευ εγγραφής και άνευ αδείας ασκήσεως επαγγέλματος μόνον εν σχέσει προς την εργασίαν ταύτην, διά τοιαύτην περίοδον και υπό τοιούτους όρους ως το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν επιβάλει.

Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών

12Α.-(1) Νοσηλευτής ή μαία, πολίτης κράτους μέλους που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος και ασκεί νόμιμα τη νοσηλευτική ή μαιευτική στο εν λόγω κράτος μέλος, δύναται να παρέχει υπηρεσίες νοσηλευτικής ή μαιευτικής στη Δημοκρατία.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μόνο σε περίπτωση που ο πάροχος της υπηρεσίας μετακινείται στη Δημοκρατία προκειμένου να ασκήσει προσωρινά και περιστασιακά τις υπηρεσίες νοσηλευτικής ή μαιευτικής.

(3) Το Συμβούλιο κρίνει κατά περίπτωση τον προσωρινό και περιστασιακό χαρακτήρα της παροχής υπηρεσιών και ιδιαίτερα σε σχέση με τη διάρκεια, συχνότητα, περιοδικότητα και το συνεχή χαρακτήρα της συγκεκριμένης παροχής.

(4) Νοσηλευτής ή μαία, πολίτης κράτους μέλους που παρέχει προσωρινά τις υπηρεσίες του με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκειται στις ισχύουσες από την κυπριακή νομοθεσία διατάξεις επαγγελματικού ή διοικητικού χαρακτήρα, αλλά δεν υποχρεούται να εγγραφεί ή να συμμετέχει ως μέλος σε τοπικούς ή άλλους συλλόγους.

Απαλλαγές

12Β.-(1) Οι νοσηλευτές/μαίες που παρέχουν υπηρεσίες δυνάμει του άρθρου 12Α και είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος, απαλλάσσονται από τις απαιτήσεις που επιβάλλονται στους εγγεγραμμένους νοσηλευτές/ μαίες που είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία και οι οποίες αφορούν:

(α)Την προσχώρηση στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών ή σε άλλους συνδέσμους. Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των πειθαρχικών διατάξεων που ισχύουν στη Δημοκρατία, το Συμβούλιο απαιτεί προσωρινή εγγραφή που γίνεται αυτόματα στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών, υπό τον όρο ότι η διαδικασία αυτή δεν καθυστερεί ούτε περιπλέκει με οποιοδήποτε τρόπο την παροχή υπηρεσιών και δε συνεπάγεται περαιτέρω δαπάνες για τον πάροχο υπηρεσιών. Το Συμβούλιο αποστέλλει στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών αντίγραφο της δήλωσης του παρόχου η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 12Γ, η οποία αποτελεί αυτόματη προσωρινή εγγραφή η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο των εγγράφων που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 12Γ·

(β)την εγγραφή σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης δημοσίου δικαίου, ώστε να ρυθμίζονται με ασφαλιστικό φορέα οι λογαριασμοί που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που ασκούνται προς όφελος των ασφαλισμένων.

(2) Ο πάροχος ενημερώνει το φορέα που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), σχετικά με την παροχή υπηρεσιών πριν ή, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μετά την εν λόγω παροχή.

Προηγούμενη δήλωση σε περίπτωση μετακίνησης του παρόχου

12Γ.-(1) Ο πάροχος, κατά την πρώτη μετακίνησή του στη Δημοκρατία, πληροφορεί σχετικά το Συμβούλιο με προηγούμενη γραπτή του δήλωση που περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με οποιεσδήποτε ασφαλιστικές εγγυήσεις ή ανάλογα μέσα προσωπικής ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά την επαγγελματική ευθύνη.

(2) Η δήλωση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ανανεώνεται ετησίως, εάν ο πάροχος προτίθεται να παράσχει προσωρινά ή ευκαιριακά υπηρεσίες στη Δημοκρατία κατά τη διάρκεια αυτού του έτους. Ο πάροχος μπορεί να υποβάλλει τη δήλωση με οιοδήποτε μέσο.

(3) Κατά την πρώτη παροχή υπηρεσιών ή σε περίπτωση ουσιαστικής αλλαγής της κατάστασης την οποία πιστοποιούν τα έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (1), το Συμβούλιο απαιτεί η δήλωση να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

(α)απόδειξη ιθαγένειας του παρόχου·

(β)βεβαίωση ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε κράτος μέλος για την άσκηση της νοσηλευτικής ή μαιευτικής και ότι δεν του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων τη στιγμή της χορήγησης της βεβαίωσης·

(γ)αποδεικτικά των επαγγελματικών του προσόντων.

(4) Η παροχή υπηρεσίας πραγματοποιείται βάσει του επαγγελματικού τίτλου του κράτους μέλους εγκατάστασης, εφόσον σε αυτό το κράτος μέλος υφίσταται νομοθετικά κατοχυρωμένος τίτλος. Ο εν λόγω τίτλος αναγράφεται στην επίσημη ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους εγκατάστασης, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγχυση με τον επαγγελματικό τίτλο της Δημοκρατίας. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται επαγγελματικός τίτλος στο κράτος μέλος εγκατάστασης, ο πάροχος αναφέρει τον τίτλο εκπαίδευσής του, στην επίσημη ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους εγκατάστασης.

Διοικητική συνεργασία

12Δ.-(1) Το Συμβούλιο ζητά, για κάθε παροχή υπηρεσιών, από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης οποιαδήποτε σημαντική πληροφορία που έχει σχέση με τη νομιμότητα της εγκατάστασης και την ορθή συμπεριφορά του παρόχου καθώς και με την απουσία πειθαρχικών ή ποινικών κυρώσεων επαγγελματικού χαρακτήρα.

(2) Το Συμβούλιο εξασφαλίζει την ανταλλαγή όλων των απαιτούμενων πληροφοριών ώστε να διεκπεραιώνονται κατάλληλα όλες οι καταγγελίες αποδέκτη υπηρεσίας κατά παρόχου υπηρεσίας και ενημερώνει σχετικά με την έκβαση της καταγγελίας τους αποδέκτες της υπηρεσίας.

Πληροφορίες προς τους αποδέκτες της υπηρεσίας

12Ε. Στις περιπτώσεις που η παροχή πραγματοποιείται βάσει του επαγγελματικού τίτλου του κράτους μέλους εγκατάστασης ή βάσει του τίτλου εκπαίδευσης του παρόχου, πέραν των άλλων απαιτήσεων ενημέρωσης που προβλέπονται στο κοινοτικό δίκαιο, το Συμβούλιο δύναται να ζητήσει από τον πάροχο, κατά περίπτωση, να παράσχει στον αποδέκτη της υπηρεσίας τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α)εάν ο πάροχος είναι εγγεγραμμένος σε εμπορικό μητρώο ή σε άλλο ανάλογο δημόσιο μητρώο, το μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος και τον αριθμό μητρώου του ή ισοδύναμα μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας που περιέχονται στο εν λόγω μητρώο·

(β)εάν η δραστηριότητα υπόκειται σε καθεστώς αδειοδότησης στο κράτος μέλος εγκατάστασης, τα στοιχεία της αρμόδιας εποπτικής αρχής·

(γ)κάθε επαγγελματική ένωση ή ανάλογο φορέα στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο πάροχος·

(δ)τον επαγγελματικό τίτλο ή, εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος τίτλος, τον τίτλο εκπαίδευσης του παρόχου και το κράτος μέλος στο οποίο χορηγήθηκε·

(ε)εάν ο πάροχος ασκεί δραστηριότητα που υπόκειται στην καταβολή φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), τον αριθμό φορολογικού μητρώου που αναφέρεται στο άρθρο 6 του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου· και

(στ)λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν ασφαλιστική κάλυψη ή άλλα μέσα προσωπικής ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά την επαγγελματική ευθύνη.

Δόλιαι ή εσφαλμέναι καταχωρήσεις

13. Πάσα καταχώρησις εν οιωδήποτε Μητρώω, ήτις αποδεικνύεται προς ικανοποίησιν του Συμβουλίου ότι επετεύχθη διά δόλου ή ψευδούς παραστάσεως, διαγράφεται εκ του τοιούτου Μητρώου και πάσα καταχώρησις αποδεικνυομένη ως εσφαλμένη διορθούται:

Νοείται ότι δέον όπως εντίθηται εν τω Μητρώω και υπογράφηται υπό του Προέδρου του Συμβουλίου σημείωσις αναφορικώς προς τους λόγους πάσης τοιαύτης διαγραφής ή διορθώσεως.