Γνωστοποίησις αλλαγής διευθύνσεως

5.-(1) Οσάκις πρόσωπον εγγεγραμμένον εις Μητρώον αλλάζη διεύθυνσιν, οφείλει να γνωστοποιή αμελλητί εις τον Έφορον την νέαν αυτού διεύθυνσιν.

(2) Ο Έφορος δύναται να καλέση δι’ επιστολής αποστελλομένης εις την εν τω οικείω Μητρώω αναγραφομένην διεύθυνσιν, παν εγγεγραμμένον πρόσωπον όπως γνωστοποιήση εις αυτόν την τυχόν νέαν διεύθυνσιν του και εάν ουδεμία απάντησις ληφθή εντός εξ μηνών από της αποστολής της επιστολής, ο Έφορος δύναται, τη εγκρίσει του Συμβουλίου, να απαλείψη εκ του Μητρώου το όνομα του τοιούτου προσώπου.

(3) Παν πρόσωπον του οποίου το όνομα απαλείφεται συμφώνως προς το εδάφιον (2) του παρόντος άρθρου εκ τινος Μητρώου δύναται να ζητήση επανεγγραφήν του ονόματος του διά της υποβολής αιτήσεως προς τούτο και εν τοιαύτη περιπτώσει ο Έφορος προβαίνει εις την επανεγγραφήν, εάν ο αιτών εξακολουθή να κατέχη τα απαιτούμενα δι’ εγγραφήν προσόντα.