Δημοσίευσις Αντιγράφων των Μητρώων

6. Εντός του Ιανουαρίου εκάστου έτους δέον όπως δημοσιεύεται υπό του Εφόρου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας πλήρως ενημερωμένος κατάλογος των εγγεγραμμένων εις έκαστον Μητρώον προσώπων και αντίτυπον της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας του έτους κατά το οποίον εδημοσιεύθη ο τελευταίος κατάλογος αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξιν εις πάσαν νομικήν διαδικασίαν περί του ότι τα εν αυτή κατονομαζόμενα πρόσωπα είναι εγγεγραμμένοι νοσηλευτές, εγγεγραμμέναι μαίαι, αναλόγως της περιπτώσεως, και η απουσία εκ τοιούτου αντιτύπου του ονόματος οιουδήποτε προσώπου αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξιν ότι το τοιούτο πρόσωπον δεν είναι εγγεγραμμένον:

Νοείται ότι, εν περιπτώσει προσώπου όπερ ενεγράφη εις το οικείον Μητρώον μετά την ως είρηται τελευταίαν δημοσίευσιν, πιστοποιητικόν υπογεγραμμένον υπό του Συμβουλίου αποτελεί απόδειξιν ότι το τοιούτο πρόσωπον είναι εγγεγραμμένος νοσηλευτής, εγγεγραμμένη μαία, αναλόγως της περιπτώσεως.