Άσκηση Νοσηλευτικής ή Μαιευτικής

7.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να ασκεί τη νοσηλευτική ή μαιευτική εκτός εάν είναι-

(α) Εγγεγραμμένος νοσηλευτής και ασκεί την κατηγορία της νοσηλευτικής η οποία αναφέρεται στο μέρος του Μητρώου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ή εγγεγραμμένη μαία, αναλόγως της περίπτωσης, και είναι εφοδιασμένος με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ· ή

(β) φοιτητής Νοσηλευτικής ή φοιτητής Μαιευτικής, εφόσον ασκεί τη νοσηλευτική ή τη μαιευτική, αναλόγως της περίπτωσης, υπό την επίβλεψη εγγεγραμμένου νοσηλευτή, ή εγγεγραμμένης μαίας, αντίστοιχα, σύμφωνα και κατά την εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων της σχολής στην οποία φοιτά.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να εκτελεί, υπό την επίβλεψη εγγεγραμμένου νοσηλευτή ή εγγεγραμμένης μαίας, βοηθητικά καθήκοντα, τα οποία δεν αποτελούν άσκηση νοσηλευτικής στην έννοια του παρόντος Νόμου, όπως η μέτρηση θερμοκρασίας, πίεσης και σφυγμών, ο καθαρισμός του κρεβατιού και του δαπέδου του δωματίου του ασθενούς, η γενική καθαριότητα του χειρουργείου, των χειρουργικών εργαλείων και του ιματισμού χειρουργείου, ή άλλα παρόμοιας φύσης απλά βοηθητικά καθήκοντα.