Εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών

8.-(1) Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Νοσηλευτών αν ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι:

(α) Έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του·

(β) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο - πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους·

(γ) είναι κάτοχος διπλώματος νοσηλευτικής που χορηγείται από τη Νοσηλευτική Σχολή του Υπουργείου Υγείας ή από το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ή από πανεπιστήμια, των οποίων το πρόγραμμα σπουδών εγκρίνεται από το Συμβούλιο ή είναι κάτοχος ενός από τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους που αναφέρονται στο Παράρτημα II ή είναι κάτοχος διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου νοσηλευτικής που δεν αναφέρεται στο Παράρτημα II αλλά είναι σύμφωνο με τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος III, αναγνωρίζεται από το ΚΥΣΑΤΣ και εγκρίνεται από το Συμβούλιο ή καλύπτεται από τις πρόνοιες του άρθρου 8Α·

(δ) είναι πρόσωπο καλού χαρακτήρα. Προς απόδειξη τούτου προσκομίζει πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου ή, στην περίπτωση υπηκόου άλλου κράτους μέλους, αντίγραφο ποινικού μητρώου ή βεβαίωση ή άλλο ισότιμο έγγραφο του κράτους καταγωγής ή προέλευσης του, νοουμένου ότι δεν έχουν παρέλθει τρεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους·

(2) Το Συμβούλιο βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου του ενδιαφερομένου, εντός ενός μηνός από την εν λόγω παραλαβή και τον ενημερώνει για τυχόν ελλείποντα έγγραφα.

(3) Το Συμβούλιο εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση εντός τριών μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου.

(4) Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης του Συμβουλίου ή παράλειψης έκδοσης απόφασης εντός της προθεσμίας του εδαφίου (2), ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος.

(5) Το Συμβούλιο δύναται, όπου έχει δικαιολογημένες αμφιβολίες να απαιτήσει από το κράτος μέλος, βεβαίωση της γνησιότητας των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν χορηγηθεί στο κράτος αυτό και αναφέρονται στο Παράρτημα II ή στο άρθρο 8Α, καθώς και βεβαίωση ότι ο αιτητής εκπληρώνει όλες τις προβλεπόμενες στο Παράρτημα III προϋποθέσεις εκπαίδευσης.

(6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), το Συμβούλιο δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να επιτρέψει την εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών, κάθε προσώπου το οποίο, αν και δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους, πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που καθορίζονται στο εδάφιο (1), για όση περίοδο καθορίσει το Συμβούλιο.

(7) Για την εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών υπηκόου κράτους μέλους που κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τυχόν αναγνώριση του εν λόγω διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου από άλλο κράτος μέλος καθώς και την εκπαίδευση και/ή την επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο ενδιαφερόμενος σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.

(7Α) Για την εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών πολίτη κράτους μέλους που κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Συμβούλιο αναγνωρίζει το εν λόγω δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο, εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαθέτει τριετή επαγγελματική πείρα, στο έδαφος του κράτους, το οποίο αναγνώρισε τον εν λόγω τίτλο και εφόσον η επαγγελματική αυτή πείρα πιστοποιείται από το εν λόγω κράτος μέλος.

(8) Σε περίπτωση αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών πολίτη κράτους μέλους, ο οποίος κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που χορηγήθηκε σε κράτος μέλος αλλά δεν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ, το Συμβούλιο αποφασίζει για την εγγραφή αφού λάβει υπόψη το σύνολο των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων και της πείρας του ενδιαφερομένου, προβαίνοντας σε σύγκριση μεταξύ αφενός των ικανοτήτων που πιστοποιούνται με το δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο και της αποκτηθείσας πείρας του ενδιαφερομένου και αφετέρου των προσόντων που απαιτούνται για εγγραφή δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(9) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), επιτρέπεται η εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών προσώπου που ικανοποιεί  τις πρόνοιες του άρθρου 8Α και ασκούσε το επάγγελμα του νοσηλευτή δευτέρου επιπέδου γενικής νοσηλευτικής στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας πριν την 1η Μαΐου 2004, εφόσον ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι ασκούσε στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας το επάγγελμα του Νοσηλευτή Δευτέρου Επιπέδου Γενικής Νοσηλευτικής πραγματικά και νόμιμα για τρία συναπτά έτη.

(10) Από την εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών, η πρώτη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος νοσηλευτή ισχύει για τέσσερα (4) έτη και δύναται να ανανεώνεται κάθε τέσσερα (4) έτη, κατά τη λήξη της, με την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού εγγραφής στο Συμβούλιο, την πληρωμή σχετικού τέλους και την τήρηση των προϋποθέσεων για ανανέωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για νοσηλευτές που ήταν ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Nοσηλευτών κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ανανεώνεται αυτόματα ατελώς, για μία (1) ακόμη περίοδο τεσσάρων (4) ετών, νοουμένου ότι προσκομίζουν το σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής τους στο Συμβούλιο μέσα σε περίοδο έξι (6) μηνών από την παραλαβή της ειδοποίησης της αυτόματης ανανέωσης:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση μη προσκόμισης του σχετικού πιστοποιητικού εγγραφής στο Συμβούλιο μέσα στην περίοδο που καθορίζεται στην ανωτέρω επιφύλαξη, οι νοσηλευτές είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν το τέλος εγγραφής που καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.