Αναγνωρισμένοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II

8Α. Για σκοπούς της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 8, επιτρέπεται η εγγραφή στο Μητρώο σε υπήκοο κράτους μέλους που κατέχει:

(α) Διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους που δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελαχίστων απαιτήσεων εκπαιδεύσεως που προβλέπονται στο Παράρτημα III, και έχουν χορηγηθεί από το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο πριν την 29η Ιουνίου 1979, από την Ελλάδα πριν την 1η Ιανουαρίου 1981, από την Ισπανία και την Πορτογαλία πριν την 1η Ιανουαρίου 1986, από την Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία και την Ισλανδία πριν την 1η Ιανουαρίου 1994, από το Λίχτενσταϊν πριν την 1η Μαΐου 1995, από την Ελβετία πριν την 1η Ιουνίου 2002, από τη Μάλτα, τη Τσεχική Δημοκρατία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, την Εσθονία, τη Λετονία,  τη Λιθουανία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία πριν την 1η Μαΐου 2004, από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία πριν την 1η Ιανουαρίου 2007 και από την Κροατία πριν την 1η Ιουλίου 2013, εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση που πιστοποιεί ότι οι υπήκοοι αυτοί επεδόθηκαν πραγματικά και νόμιμα στις σχετικές δραστηριότητες νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες επί τρία τουλάχιστον συνεχή έτη κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της χορηγήσεως της βεβαιώσεως. Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να έχουν περιλάβει την πλήρη ευθύνη του προγραμματισμού, της οργανώσεως και της διοικήσεως των υπηρεσιών του νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες προς τον ασθενή:

Νοείται ότι οι κάτοχοι του βουλγάρικου τίτλου “feldsher” δε δικαιούνται επαγγελματικής αναγνώρισης για σκοπούς άσκησης της νοσηλευτικής στην Κυπριακή Δημοκρατία·

(β) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες που δεν αντιστοιχούν στις ονομασίες που περιλαμβάνονται για το εν λόγω κράτος μέλος στο Παράρτημα II, εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό που εκδόθηκε από την αρμόδια αρχή ή οργανισμό του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Το πιστοποιητικό αυτό βεβαιώνει ότι τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες χορηγήθηκαν μετά από εκπαίδευση σύμφωνη με τις διατάξεις του Παραρτήματος III και εξομοιώνονται από το κράτος μέλος που τα χορήγησε με εκείνα των οποίων οι ονομασίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ·

(γ) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες που πιστοποιούν κατάρτιση που αποκτήθηκε στο έδαφος της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας και που δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελάχιστων απαιτήσεων κατάρτισης που προβλέπονται στο Παράρτημα III, εφόσον:

- Πιστοποιούν κατάρτιση που άρχισε πριν από την 3η Οκτωβρίου 1990

- παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες σε όλο το έδαφος της Γερμανίας με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους τίτλους που χορηγούνται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές και που αναφέρονται στο Παράρτημα II και

- συνοδεύονται από βεβαίωση που εκδίδεται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές, με την οποία πιστοποιείται ότι οι προαναφερθέντες υπήκοοι επιδόθηκαν πραγματικά και νόμιμα στις δραστηριότητες νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες στη Γερμανία τουλάχιστον επί μια τριετία κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της έκδοσης της βεβαίωσης. Στις εν λόγω δραστηριότητες πρέπει να έχει περιληφθεί η πλήρης ευθύνη για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και την παροχή νοσηλευτικής περίθαλψης στον ασθενή·

(δ) [Διαγράφηκε].

Στις δραστηριότητες αυτές πρέπει να έχει περιληφθεί η ανάληψη πλήρους ευθύνης για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την πραγματοποίηση της νοσοκομειακής περίθαλψης του ασθενούς·

(ε) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους τυπικών προσόντων νοσηλευτών υπεύθυνων για γενικές φροντίδες που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Τσεχοσλοβακία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, όταν οι αρχές της Τσεχικής Δημοκρατίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα τσεχικά προσόντα νοσηλευτών γενικών φροντίδων, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα νοσηλευτή γενικών φροντίδων και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Τσεχικής Δημοκρατίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού·

(στ) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι νοσηλευτών υπεύθυνων για γενικές φροντίδες που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από τις 20 Αυγούστου 1991, όταν οι αρχές της Εσθονίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα εσθονικά προσόντα νοσηλευτών γενικών φροντίδων, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα νοσηλευτών γενικών φροντίδων και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Εσθονίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού·

(ζ) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι νοσηλευτών υπεύθυνων για γενικές φροντίδες που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από τις 21 Αυγούστου 1991, όταν οι αρχές της Λετονίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα λετονικά προσόντα νοσηλευτών γενικών φροντίδων, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα νοσηλευτών γενικών φροντίδων και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Λετονίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού·

(η) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι νοσηλευτή υπεύθυνου για γενικές φροντίδες που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από τις 11 Μαρτίου 1990, όταν οι αρχές της Λιθουανίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα λιθουανικά προσόντα νοσηλευτών γενικών φροντίδων, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα νοσηλευτών γενικών φροντίδων και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Λιθουανίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού·

(θ) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι νοσηλευτή υπεύθυνου για γενικές φροντίδες που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Τσεχοσλοβακία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, όταν οι αρχές της Σλοβακίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα σλοβακικά προσόντα νοσηλευτών γενικών φροντίδων, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα νοσηλευτή γενικών φροντίδων και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Σλοβακίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού·

(ι) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι νοσηλευτή υπεύθυνου για γενικές φροντίδες που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στη Γιουγκοσλαβία πριν από τις 25 Ιουνίου 1991, όταν οι αρχές της Σλοβενίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα σλοβενικά προσόντα νοσηλευτών γενικών φροντίδων, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα νοσηλευτή γενικών φροντίδων και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Σλοβενίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού·

(ια) τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης νοσηλευτών που-

(i) έχουν αποκτηθεί στην Πολωνία σε νοσηλευτές που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση πριν την 1η Μαΐου 2004, η οποία δεν συμμορφωνόταν προς τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ∙ και

(ii) που βεβαιώνεται με πτυχίο “bachelor”  το οποίο αποκτήθηκε με βάση ειδικό πρόγραμμα αναβάθμισης που περιέχεται

- στο άρθρο 11 της πράξης της 20ης Απριλίου 2004 σχετικά με την τροποποίηση της πράξης για τα επαγγέλματα του νοσηλευτή και της μαίας/μαιευτή και σε ορισμένα άλλα νομοθετήματα ( Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας του 2004 αρ.92,  pos.885 και του 2007, αριθμ.176,pos.1237) και στον κανονισμό του Υπουργείου Υγείας της 11ης Μαΐου 2004 σχετικά με τους λεπτομερείς όρους σπουδών νοσηλευτή και μαίας/μαιευτή που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τελική εξέταση-matura) και οι οποίοι είναι απόφοιτοι του ιατρικού λυκείου και ιατρικών επαγγελματικών σχολών νοσηλευτών και μαιών (Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας του 2004 αριθμ.110, pos.1170 και του 2010 αριθ. 65, pos.420), ή

- στο άρθρο 52.3 σημείο 2 του νόμου της 15ης Ιουλίου 2011 για τα επαγγέλματα του νοσηλευτή και της μαίας (Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας του 2011, αριθ.174, pos. 1039) και στον κανονισμό του Υπουργού Υγείας της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τους λεπτομερείς όρους σπουδών νοσηλευτή και μαίας/μαιευτή, που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τελική εξέταση-matura) και οι οποίοι είναι απόφοιτοι ιατρικού λυκείου και ιατρικών επαγγελματικών σχολών νοσηλευτών και μαιών/μαιευτών δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας του 2012, pos.770),

με στόχο να εξακριβωθεί ότι ο νοσηλευτής  έχει επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων ανάλογο με το επίπεδο νοσηλευτών που διαθέτουν τα προσόντα τα οποία καθορίζονται για την Πολωνία  στο Παράρτημα ΙΙ∙

(ιβ) εκπαίδευση ως νοσηλευτής υπεύθυνος για γενική περίθαλψη στη Ρουμανία και του οποίου η κατάρτιση δεν ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, αναγνωρίζεται ως επαρκής απόδειξη ο ακόλουθος τίτλος εκπαίδευσης ως νοσηλευτής υπεύθυνος για γενική περίθαλψη, υπό τον όρο ότι ο εν λόγω τίτλος συνοδεύεται από πιστοποιητικό με το οποίο να βεβαιώνεται ότι ο πολίτης κράτους μέλους έχει ασκήσει πραγματικά και νόμιμα τις δραστηριότητες νοσηλευτή υπεύθυνου για γενική περίθαλψη στη Ρουμανία, περιλαμβανομένης της ανάληψης πλήρους ευθύνης για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την πραγματοποίηση της νοσοκομειακής περίθαλψης των ασθενών επί τουλάχιστον τρία συναπτά έτη κατά τη διάρκεια πέντε ετών πριν από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού:

- Certificat de competente profesionale de asistent medical generalist με μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση σε “şcoalã postlicealã”, το οποίο βεβαιώνει ότι η εκπαίδευση ξεκίνησε πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007·

- Diplomã de absolvire de asistent medical generalist με σύντομες σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο βεβαιώνει ότι η κατάρτιση άρχισε πριν από την 1η Οκτωβρίου 2003·

- Diplomã de licenţã de asistent medical generalist με μακροχρόνιες σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο βεβαιώνει ότι η κατάρτιση άρχισε πριν από την 1η Οκτωβρίου 2003.