Χρήση επαγγελματικού τίτλου

8Β. Υπήκοος κράτους μέλους εγγεγραμμένος στο Μητρώο Νοσηλευτών ως νοσηλευτής γενικής νοσηλευτικής δυνάμει του άρθρου 8 ή ασκών προσωρινά τη νοσηλευτική στη Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου 12Α, φέρει τον επαγγελματικό τίτλο του "εγγεγραμμένου νοσηλευτή γενικής νοσηλευτικής" κατά την άσκηση του επαγγέλματος στη Δημοκρατία.