Εγγραφή εις Μητρώον, κ.λ.

4.- (1) Ο Έφορος τηρεί-

(α) Μητρώο Νοσηλευτών στον καθορισμένο τύπο αποτελούμενο -

(i) Από ένα μέρος το οποίο περιλαμβάνει τα ονόματα των εγγεγραμμένων νοσηλευτών γενικής νοσηλευτικής·

(ii) από ένα μέρος που περιλαμβάνει τα ονόματα των εγγεγραμμένων νοσηλευτών ψυχιατρικής νοσηλευτικής·

(iii) από άλλα μέρη, ως ήθελε καθοριστεί.

(β) Μητρώο Μαιών στον καθορισμένο τύπο που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των εγγεγραμμένων μαιών.

(2) Η εγγραφή προσώπου εις Μητρώον ή μέρος Μητρώου δεν αποκλείει την εγγραφήν του εις έτερον Μητρώον ή μέρος Μητρώου εάν ικανοποιούνται οι προς τούτο απαιτούμενοι όροι εγγραφής.

(3) Ο Έφορος τηρεί ενημερωμένα όλα τα Μητρώα διενεργώντας σε αυτά τις αναγκαίες μεταβολές αναφορικά προς τη διεύθυνση ή τα προσόντα των εγγεγραμμένων προσώπων και απαλείφοντας από το οικείο Μητρώο το όνομα κάθε προσώπου το οποίο απεβίωσε ή έπαυσε να κατέχει τα απαιτούμενα για εγγραφή ή ανανέωση προσόντα ή παρέλειψε να ανανεώσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματός του ή του οποίου το όνομα δέον όπως διαγραφεί από το οικείο Μητρώο, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.