Χρήση επαγγελματικού τίτλου

9Β. Υπήκοος κράτους μέλους εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μαιών δυνάμει του άρθρου 9 ή ασκών προσωρινά τη μαιευτική στη Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου 12Γ φέρει τον επαγγελματικό τίτλο της "εγγεγραμμένης μαίας" κατά την άσκηση του επαγγέλματος στη Δημοκρατία.