Αίτησις εγγραφής εις Μητρώον

11.Πάσα αίτησις διά εγγραφήν εις το Μητρώο Νοσηλευτών ή το Μητρώο Μαιών ή δι’ έκδοσιν ειδικής αδείας δέον όπως υποβάλληται εις Έφορον όστις θα θέτη ταύτην ενώπιον του Συμβουλίου και το Συμβούλιον, αφού αποφασίση επί του θέματος, θα κοινοποιή την απόφασιν του εις τον Έφορον προς εκτέλεσιν.