Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών

9Δ.-(1) Το Συμβούλιο σε περίπτωση που πολίτης της Δημοκρατίας ή πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Μαιών κάνει αίτηση για εγγραφή σε άλλο κράτος μέλος και το κράτος μέλος αυτό ζητά στοιχεία σχετικά με το ήθος ή την εντιμότητα του ενδιαφερομένου, υποχρεούται όπως διαβιβάσει στο κράτος μέλος αυτό όσες πληροφορίες ενδεχομένως διαθέτει για τα μέτρα ή τις κυρώσεις επαγγελματικού ή διοικητικού χαρακτήρα που έχουν ληφθεί κατά του ενδιαφερομένου, καθώς και για τις ποινικές κυρώσεις που επηρεάζουν την άσκηση της μαιευτικής στη Δημοκρατία.

(2) Όταν το Συμβούλιο ενημερωθεί από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους για σοβαρά και συγκεκριμένα γεγονότα που συνέβησαν στη Δημοκρατία και μπορούν να έχουν συνέπειες στην άσκηση της μαιευτικής, εξετάζει την ακρίβεια των γεγονότων αυτών και αφού προβεί στις αναγκαίες έρευνες ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αυτού σχετικά με τα έγγραφα ή τις βεβαιώσεις που έχει εκδώσει, εφόσον είναι δυνατόν εντός τριών μηνών.

(3) Εάν, κατά την εξέταση της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Μαιών υπηκόου κράτους μέλους, το Συμβούλιο λάβει γνώση σοβαρών και συγκεκριμένων γεγονότων, τα οποία συνέβησαν εκτός της Δημοκρατίας, πριν την εγκατάσταση του υπηκόου άλλου κράτους μέλους στη Δημοκρατία και μπορούν να έχουν συνέπειες στην άσκηση της μαιευτικής, ενημερώνει σχετικά το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης. Η διαδικασία για την εγγραφή συνεχίζεται μετά τη λήψη απάντησης από το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης ή την πάροδο τριών μηνών. Η προθεσμία που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 9 αναστέλλεται σε περίπτωση εφαρμογής του παρόντος εδαφίου.

(4) Οι πληροφορίες που ανταλάσσονται μεταξύ του Συμβουλίου και των αρμοδίων αρχών άλλου κράτους μέλους είναι απόρρητες.