Δόλιαι ή εσφαλμέναι καταχωρήσεις

13. Πάσα καταχώρησις εν οιωδήποτε Μητρώω, ήτις αποδεικνύεται προς ικανοποίησιν του Συμβουλίου ότι επετεύχθη διά δόλου ή ψευδούς παραστάσεως, διαγράφεται εκ του τοιούτου Μητρώου και πάσα καταχώρησις αποδεικνυομένη ως εσφαλμένη διορθούται:

Νοείται ότι δέον όπως εντίθηται εν τω Μητρώω και υπογράφηται υπό του Προέδρου του Συμβουλίου σημείωσις αναφορικώς προς τους λόγους πάσης τοιαύτης διαγραφής ή διορθώσεως.